Kli­ma­opre­ma pre­ko ho­ke­ja­ša ci­lja Ru­si­ju

Pak za po­sao Sa­mo­bor­ska tvrt­ka spon­zo­ri­ra Me­dveš­čak

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - DAR­KO BI­ČAK

Me­dveš­čak se se na­tje­če u ru­skoj ho­ke­ja­škoj li­gi i za­to je ide­alan pro­mo­tor za to tr­ži­šte

Sa­mo­bor­ska tvrt­ka Kli­ma­opre­ma pos­ta­la je sponzor ho­ke­ja­ško­ga klu­ba Me­dveš­čak Zagreb ko­ji se na­tje­če u ru­skoj Kon­ti­nen­tal­noj ho­ke­ja­škoj li­gi (KHL). Ka­ko objaš­nja­va­ju u Kli­ma­opre­mi, ko­joj je na če­lu Bran­ko Duv­njak, ri­ječ je o pos­lov­noj su­rad­nji ja­ča­nja po­zi­ci­je tvrt­ke na ru­skom tr­ži­štu. Ugo­vor vri­je­di za idu­ću se­zo­nu, a o nje­go­voj vri­jed­nos­ti ne že­le go­vo­ri­ti ni u Me­dveš­ča­ku ni u sa­mo­bor­skoj tvrt­ki. Ka­da je pri­je dvi­je go­di­ne, iz is­tih pos­lov­nih oče­ki­va­nja na ru­skom tr­ži­štu, sponzor Med­vje­da pos­ta­la Po­drav­ka, ugo­vor je bio te­žak če­ti­ri mi­li­ju­na ku­na go­diš­nje.

“Part­ner­ski od­nos te­me­lji se na pos­lov­no-sport­skom pri­ja­telj­stvu, po­du­pi­ra­nju Med­vje­da u KHL-u i pro­mo­vi­ra­nju Kli­ma­opre­me na jed­nom od stra­te­ških tr­ži­šta, Ru­si­je i ZND ze­ma­lja, gdje os­tva­ru­je­mo zna­čaj­ne pro­daj­ne re­zul­ta­te”, objaš­nja­va He­la­na Hras­t­nik, vo­di­te­lji­ca mar­ke­tin­ga u Kli­ma­opre­mi. Sam ugo­vor o pos­lov­noj su­rad­nji pot­pi­sa­li su član Upra­ve Kli­ma­opre­me Ni­ko­la Mus­ta­pić i di­rek­tor ho­kej­skih ope­ra­ci­ja KHLa Me­dveš­čak Zagreb Mar­ko­an­to­nio Be­li­nić.

“Si­gur­ni smo da će pro­mo­tiv­ne ak­tiv­nos­ti oja­ča­ti tr­žiš­nu po­zi­ci­ju Kli­ma­opre­me na obos­tra­no za­do­volj­stvo. Rusko tr­ži­šte za nas je stra­te­ško. On­dje smo već odra­di­li ve­li­ke pro­jek­te. Iz­dvo­ji­la bih tvornicu far­ma­ce­ut­skog pro­izvo­đa­ča No­var­ti­sa u St. Pe­ter­sbur­gu. Iz­ve­li smo još mno­ge pro­jek­te u oko­li­ci Mo­sk­ve, u Ka­zah­s­ta­nu i sa­da pre­go­va­ra­mo o pos­lu u Bje­lo­ru­si­ji”, is­ti­če Hras­t­nik.

Kli­ma­opre­ma je pre­ma za­njim služ­be­nim po­da­ci­ma za 2014. ima­la pri­hod od 130 mi­li­ju­na ku­na te 230 za­pos­le­nih. Pri­je dva mje­se­ca otvo­ri­li su no­vi po­gon u No­voj Gra­di­ški vri­je­dan 40-ak mi­li­ju­na ku­na te sa­da pos­lu­ju na dvi­je lo­ka­cje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.