Na Zagreb AutoShowu me­đu 200 iz­la­ga­ča Ri­mac auto­mo­bi­li i Do­king

Na­kon osam go­di­na stan­ke Na Ve­le­saj­mu 31 mar­ka auto­mo­bi­la

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Zagreb Zagreb Auto Show odr­ža­vat će se na Za­gre­bač­kom ve­le­saj­mu (ZV) od 5. do 10. trav­nja. Or­ga­ni­za­to­ri naj­av­lju­ju nas­tup 200 iz­la­ga­ča, uz tri svjet­ske vi­ce­pre­mi­je­re i 30ak hr­vat­skih pre­mi­je­ra, a pri­red­bu ko­ja se odr­ža­va na­kon osam go­di­na stan­ke obi­ći će vi­še od 120.000 po­sje­ti­te­lja. Di­rek­to­ri­ca Za­gre­bač­ko­ga ve­le­saj­ma Di­na Tom­šić ka­za­la je ka­ko će na showu bi­ti iz­lo­že­na 31 mar­ka auto­mo­bi­la, 22 mar­ke mo­to­ci­ka­la, 12 mar­ki ko­mer­ci­jal­nih vo­zi­la i šest mar­ki auto­bu­sa. “Na 14. Zagreb Auto Showu oče­ku­je­mo no­ve mo­de­le vo­zi­la, pre­mi­je­re i kon­cep­te. Nas­tu­pit će i dva hr­vat­ska pro­izvo­đa­ča elek­trič­nih vo­zi­la i mo­to­ci­ka­la Ri­mac auto­mo­bi­li i Do­king. U služ­bi pri­red­be bit će sav ras­po­lo­živ pa­vi­ljon­ski i otvo­re­ni pros­tor ZVa, ukup­no 70 ti­su­ća če­tvor­nih me­ta­ra pros­to­ra u 14 pa­vi­ljo­na ko­ji se tre­nu­tač­no de­talj­no pre­ure­đu­ju” rek­la je Tom­šić na pre­zen­ta­ci­ji saj­ma u pe­tak u Za­gre­bu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.