HT Ero­net naj­vi­še po­go­đen ni­žim ci­je­na­ma

U BiH naj­skup­lje Re­gu­la­tor­na agen­ci­ja za ko­mu­ni­ka­ci­je tra­ži jef­ti­ni­je us­lu­ge mo­bil­ne te­le­fo­ni­je

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Naj­a­va Re­gu­la­tor­ne agen­ci­je za ko­mu­ni­ka­ci­je (RAK) o sma­nje­nju ci­je­na mo­bil­ne te­le­fo­ni­je po­seb­no ne­ga­tiv­no bi se odra­zi­la na pos­lo­va­nje HT Ero­ne­ta kao naj­ma­njeg te­le­kom ope­ra­te­ra, re­če­no je za vri­je­me po­sje­te De­ni­sa La­si­ća, fe­de­ral­nog mi­nis­tra pro­me­ta i ko­mu­ni­ka­ci­ja HT Ero­ne­tu. Lasić je s čla­no­vi­ma upra­ve raz­go­va­rao o tre­nut­noj si­tu­aci­ji na po­dru­čju te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja te pos­lo­va­nju i ra­zvoj­nim i os­ta­lim pla­no­vi­ma tog po­du­ze­ća. Re­če­no je ka­ko je te­le­ko­mu­ni­ka­cij­sko tr­ži­šte u BiH iz­nim­no kon­ku­rent­no jer na nje­mu, uz tri vo­de­ća te­le­kom ope­ra­te­ra, dje­lu­je još de­se­tak dru­gih.

Ka­ko is­ti­ču u HT Ero­ne­tu, pri­mjer sa sma­nje­njem ci­je­na ne pos­to­ji nig­dje u okru­že­nju te su po­zva­li na pre­is­pi­ti­va­nje od­lu­ka RAKa, pri­op­će­no je iz HT Ero­ne­ta. Mi­nis­tar Lasić se slo­žio s HT Ero­ne­tom da se u iz­rav­nom kon­tak­tu s RA­Kom pre­do­če svi re­le­vant­ni po­da­ci i po­ka­za­te­lji, u slu­ča­ju da u Agen­ci­ji ni­su upoz­na­ti s ne­ki­ma od njih, a sve ka­ko bi se doš­lo do naj­pri­hvat­lji­vi­jeg rje­še­nja ko­je bi za­do­vo­lji­lo i po­tre­be ko­ris­ni­ka i odr­ži­vi ra­zvoj te­le­kom ope­ra­te­ra. Re­gu­la­tor­na agen­ci­ja za ko­mu­ni­ka­ci­je kra­jem proš­log tjed­na odr­ža­la je kon­zul­ta­tiv­ni sas­ta­nak s pred­stav­ni­ci­ma tri vo­de­ća te­le­kom ope­ra­to­ra (BH Te­le­com, Te­le­kom Sr­p­ske i Hr­vat­ske te­le­ko­mu­ni­ka­ci­je Mos­tar BH), u ve­zi s pro­vo­đe­njem zah­tje­va Pred­stav­nič­kog do­ma Par­la­men­tar­ne skup­šti­ne BiH o sma­nje­nju ci­je­na u mo­bil­noj te­le­fo­ni­ji. Na te­me­lju par­la­men­tar­nih za­klju­ča­ka RAK je po­kre­nuo pro­ces de­fi­ni­ra­nja mje­ra za po­bolj­ša­nje uvje­ta za kraj­nje ko­ris­ni­ke i ja­ča­nje kon­ku­ren­ci­je na tr­ži­štu mo­bil­ne te­le­fo­ni­je, te tra­ži sma­nje­nje ci­je­na us­lu­ga mo­bil­ne te­le­fo­ni­je za 17 pos­to.

PD

Oče­ku­je se sma­nje­nje ci­je­na mo­bil­nih us­lu­ga za 17 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.