MA­KE­DO­NI­JI 356 EURA PRO­SJEČ­NA PLA­ĆA U

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pro­sječ­na is­pla­će­na ne­to pla­ća u Ma­ke­do­ni­ji u stu­de­no­me 2015. iz­no­si­la je 21.976 de­na­ra (356 eura) i bi­la je za 1,8% ve­ća ne­go u is­tom mje­se­cu 2014. go­di­nu, obja­vio je Dr­žav­ni za­vod za sta­tis­ti­ku. Ka­ko je na­ve­de­no, to po­ve­ća­nje je re­zul­tat ras­ta za­ra­da za­pos­le­nih u sek­to­ru us­luž­nih dje­lat­nos­ti od 9,2%, u ad­mi­nis­tra­ci­ji od 8,4% i gra­đe­vi­nar­stvu od 7,1%. Pro­sječ­na mje­seč­na is­pla­će­na bru­to pla­ća, s po­re­zi­ma i do­pri­no­si­ma, u stu­de­no­me 2015. iz­no­si­la je 32.268 de­na­ra (523 eura).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.