PLI­NA PO­ČI­NJE VEĆ 2016. IS­TRA­ŽI­VA­NJE NAF­TE I

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Vla­da Cr­ne Go­re pot­pi­sa­la je kra­jem proš­log tjed­na pr­vi ugo­vor o is­tra­ži­va­nju i eks­plo­ata­ci­ji ug­lji­ko­vo­di­ka u cr­no­gor­skom pod­mor­ju s ta­li­jan­sko-ru­skim kon­zor­ci­jem ko­ji či­ne Eni i No­va­tek, a ra­do­vi bi tre­ba­li po­če­ti ove go­di­ne. Ugo­vor ko­ji je ve­ri­fi­ci­ran, bit će pros­li­je­đen par­la­men­tu na ko­nač­no odo­bre­nje. Usva­ja­nje se oče­ku­je u krat­kom ro­ku. Kom­pa­ni­je su se ugo­vo­rom obve­za­le da će iz­vr­ši­ti tri obvez­ne i jed­nu us­luž­nu bu­šo­ti­nu. To je rad­ni pro­gram ko­ji u pr­vom raz­dob­lju is­tra­ži­va­nja ima vri­jed­nost od 85 mi­li­ju­na eura, a u dru­gom 12 mi­li­ju­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.