Bel­gij­ci gra­de dvi­je vje­tro­elek­tra­ne u Ali­bu­na­ru

Energija Kom­pa­ni­ja Win­dVi­si­on gra­dit će vje­tro­elek­tra­ne Ali­bu­nar 1, sna­ge 99 me­ga­va­ta i Ali­bu­nar 2, sna­ge 75 me­ga­va­ta

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pre­drag Be­lić, pred­sjed­nik Op­ći­ne Ali­bu­nar u Voj­vo­di­ni i La­zar La­zen­dić, pro­jekt me­na­džer bel­gij­ske kom­pa­ni­je Win­dVi­si­on pot­pi­sa­li su ugo­vor o fi­nan­ci­ra­nju i iz­vo­đe­nju ra­do­va na iz­grad­nji i ob­no­vi ces­ta u sklo­pu bu­du­ćih vje­tro­elek­tra­na Ali­bu­nar 1, sna­ge 99 me­ga­va­ta i Ali­bu­nar 2, sna­ge 75 me­ga­va­ta.

Kom­pa­ni­ja Win­dVi­si­on je ula­ga­nja us­mje­ri­la u ob­nov­lji­ve iz­vo­re ener­gi­je, u Sr­bi­ji će iz­gra­di­ti dvi­je vje­tro­elek­tra­ne, a pri­je to­ga će iz­gra­di­ti ces­te ko­ji će im omo­gu­ći­ti dos­ta­vu opre­me za vri­je­me re­ali­za­ci­je pro­jek­ta. In­te­res lo­kal­ne za­jed­ni­ce u tom pro­jek­tu je da unu­tar svo­je ka­tas­tar­ske op­ći­ne do­bi­je mre­žu ure­đe­nih, sta­bil­nih i asfal­ti­ra­nih ces­ta, ko­je će ko­ris­ti­ti za učin­ko­vi­ti­ju po­ljo­pri­vred­nu pro­izvod­nju i lak­ši pris­tup međ­grad­skom pro­me­tu.

“Pot­pi­si­va­nje ovog ugo­vo­ra još jed­nom jas­no po­t­vr­đu­je na­mje­ru na­še lo­kal­ne sa­mo­upra­ve da pru­ži pu­nu po­dr­šku europ­skim kom­pa­ni­ja­ma ko­je že­le inves­ti­ra­ti u naš kraj.

Na taj na­čin ujed­no stva­ra­mo uvje­te za una­p­rje­đe­nje gos­po­dar­skog okruž­ja, ne sa­gra­đa­ni, mo u op­ći­ni, već u ci­je­loj juž­no­ba­nat­skoj re­gi­ji, pa i u Voj­vo­di­ni”, re­kao je Pre­drag Be­lić, pred­sjed­nik Op­ći­ne Ali­bu­nar.

On je na­gla­sio da će no­vo­iz­gra­đe­ne ces­te ko­ris­ti­ti ta­ko da se pro­jekt s Bel­gij­ci­ma mo­že gle­da­ti i kao svo­je­vr­s­na do­na­ci­ja gra­du.

“U ovom pro­jek­tu Op­ći­na Ali­bu­nar ima ulo­gu ula­ga­ča na re­kons­truk­ci­ji i iz­grad­nji ces­tov­ne mre­že, a kom­pa­ni­ja Win­dVi­si­on je glav­ni fi­nan­ci­jer”, objas­nio je Be­lić.

Ugo­vor s kom­pa­ni­jom Win­dVi­si­on sa­mo je je­dan u ni­zu već pot­pi­sa­nih i re­ali­zi­ra­nih spo­ra­zu­ma iz­me­đu bel­gij­ske kom­pa­ni­je inves­ti­to­ra i ali­bu­nar­ske lo­kal­ne upra­ve, ko­ji­ma se otva­ra­ju vra­ta ka­pi­tal­nim inves­ti­ci­ja­ma u poWin­dVi­si­on dru­čju ener­ge­ti­ke.

PD

je us­mje­ren na ob­nov­lji­ve iz­vo­re

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.