Ras­te pred­nost za­go­vor­ni­ka ‘Brexi­ta’

Naj­vi­še do sa­da Po­s­ljed­nje an­ke­te po­ka­za­le da je 45 pos­to bi­ra­ča za iz­la­zak Bri­ta­ni­je iz EU

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Kam­pa­nja za bri­tan­sko na­pu­šta­nje Eu­rop­ske uni­je, po­pu­lar­no na­zva­na Brexit, pre­ma po­s­ljed­njim re­zul­ta­ti­ma is­pi­ta­va­nja jav­nog mi­je­nja ima de­vet pos­to pred­nos­ti u od­no­su na za­go­vor­ni­ke os­tan­ka u Uni­ji.

Po­ka­za­lo se da je 45 pos­to za iz­la­zak, 36 pos­to za os­ta­nak, dok je 19 pos­to is­pi­ta­ni­ka suz­dr­ža­no. Ri­ječ je za­pra­vo o naj­ve­ćoj pred­nos­ti od kad je naj­av­lje­na mo­guć­nost re­fe­ren­du­ma

Re­fe­ren­dum već u lip­nju?

na ko­jem bi gra­đa­ni Ve­li­ke Bri­ta­ni­je od­lu­či­va­li že­le li da Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja na­pus­ti EU ili ne.

An­ke­tu ko­ja je objav­lje­na u dnev­nom lis­tu Ti­mes na­pra­vio je Yo­uGov dva da­na na­kon što je bri­tan­ski pre­mi­jer Da­vid Ca­me­ron pred­lo­žio pro­mje­ne ko­je EU tre­ba pri­hva­ti­ti da bi Bri­ta­ni­ja os­ta­la čla­ni­ca. Uvje­ti ko­je tra­ži uklju­ču­ju, iz­me­đu os­ta­log, ja­ča­nje bri­tan­ske po­li­tič­ke mo­ći te ogra­ni­ča­va­nje so­ci­jal­nih po­god­nos­ti za use­lje­ni­ke. Uko­li­ko Ca­me­ron s čel­ni­ci­ma EU na sum­mi­tu ko­ji će se odr­ža­ti 18. i 19. ve­lja­če pos­tig­ne do­go­vor, bri­tan­ski bi se re­fe­ren­dum mo­gao odr­ža­ti već 23. lip­nja. Za­go­vor­ni­ci os­tan­ka u EU, ka­žu da bi iz­la­skom Bri­ta­ni­ja mo­gla na­šte­ti­ti vlas­ti­toj eko­no­mi­ji te po­ten­ci­ra­ti no­vi škot­ski re­fe­ren­dum za neo­vis­nost. Eu­ro­skep­ti­ci sma­tra­ju da je iz­la­zak pri­li­ka za rast bri­tan­skog gos­po­dar­stva.

Mat­tel je naj­poz­na­ti­ji po bren­du lut­ki­ca Bar­bie

RE­UTERS

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.