Na­kon 20 go­di­na Bar­bie opet ‘pro­si’ Tran­sfor­me­re

Pri­ča o igrač­ka­ma Dva vo­de­ća pro­izvo­đa­ča, Mat­tel i Ha­s­bro, pred spa­ja­njem

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - ANA MA­RIA FI­LI­PO­VIĆ GRČIĆ

Mat­tel je 1996. za kup­nju Ha­s­broa po­nu­dio 5,2 mi­li­jar­de do­la­ra, ali se po­vu­kao re­vol­ti­ran ne­ko­rek­t­nim iz­ja­va­ma

Ame­rič­ki pro­izvo­đač igra­ča­ka Mat­tel, či­ji je naj­poz­na­ti­ji brend lut­ka Bar­bie, pla­ni­ra spa­ja­nje s dru­gim naj­ve­ćim pro­izvo­đa­čem igra­ča­ka na svi­je­tu Ha­s­brom ko­ji dr­ži igrač­ke Tran­sfor­me­ri.

Uko­li­ko se dvi­je kom­pa­ni­je spo­je, nas­tao bi naj­ve­ći svjet­ski pro­izvo­đač igra­ča­ka s tr­žiš­nom vri­jed­noš­ću od 20 mi­li­jar­di do­la­ra.

Pro­mi­je­nje­ne okol­nos­ti

O pre­go­vo­ri­ma je iz­vi­jes­tio Blo­om­berg na os­no­vi iz­vo­ra upu­će­nih u slu­čaj. Pre­ni­je­li su da je ovaj put Ha­s­bro ini­ci­rao spa­ja­nje, no sum­nja se i da do kon­sen­zu­sa mo­žda ipak ne­će do­ći jer je Mat­tel za Ha­s­bro 1996. go­di­ne bez­us­pješ­no po­nu­dio 5,2 mi­li­jar­de do­la­ra.

Mat­tel je, ne­du­go na­kon, po­nu­du re­vol­ti­ra­no po­vu­kao zbog Ha­s­bro­vih me­dij­skih is­tu­pa ko­je je oci­je­nio ne­ko­rek­t­ni­ma. Si­tu­aci­ja je da­nas ipak dru­ga­či­ja jer je Mat­tel iz­gu­bio dio tr­ži­šta, dok je Ha­s­bro oja­čao. Ta­ko­đer, proš­le je go­di­ne dan­ski Le­go od Mat­te­la pre­uzeo vo­de­ću po­zi­ci­ju na tr­ži­štu igra­ča­ka s pri­ho­dom u 2,1 mi­li­jar­de do­la­ra u pr­vom po­lu­go­di­štu, dok je Mat­tel upri­ho­dio 1,9 mi­li­jar­di do­la­ra u is­tom raz­dob­lju.

Pro­blem mo­no­po­la

Uko­li­ko se do­go­vor pos­tig­ne, zbog po­ten­ci­jal­ne mo­no­pol­ske po­zi­ci­je za­si­gur­no ne­će umak­nu­ti ni radaru tr­žiš­nih re­gu­la­to­ra. Vi­jest o mo­gu­ćem spa­ja­nju do­la­zi na­kon što je Mat­tel na tr­ži­šte iz­ba­cio no­vu ge­ne­ra­ci­ju Bar­bie lu­ta­ka u ne­ko­li­ko raz­li­či­tih bo­ja ko­že i raz­li­či­tih obli­ka ti­je­la, što je od­go­vor na kons­tant­ne kri­ti­ke upu­će­ne kom­pa­ni­ji da pos­tav­lja­njem vi­so­kih kri­te­ri­ja ne­ga­tiv­no utje­ču na dje­cu.

Vri­jed­nost di­oni­ca Ma­tel­la u če­t­vr­tak je sko­či­la 8,2 pos­to, a Ha­s­bro­vih 4,6 pos­to, a obje su kom­pa­ni­je za­sad ne­dos­t­p­ne za ko­men­tar.

RE­UTERS

Ha­s­bro uz Tran­sfor­me­re dr­ži i igru Mo­no­poly

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.