U AME­RI­CI OTVO­RE­NO

JOŠ 151.000 POS­LO­VA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Rast za­pos­le­nos­ti u SAD-u po­pri­mio je u si­ječ­nju mno­go odr­ži­vi­je obli­ke na­kon što su po­da­ci po­ka­za­li da je ne­za­pos­le­nost na naj­ni­žim ra­zi­na­ma u go­to­vo osam go­di­na. Sta­tis­ti­ke ame­rič­ke bur­ze ra­da po­ka­za­le su u pe­tak da je ne­za­pos­le­nost pa­la na 4,9 pos­to. Ti­je­kom pro­tek­log mje­se­ca ame­rič­ki pos­lo­dav­ci otvo­ri­li su 151.000 rad­nih mjes­ta, što je do­du­še ipak ma­nje od oče­ki­va­nja ana­li­ti­ča­ra ko­ji su prog­no­zi­ra­li 190.000 rad­nih mjes­ta. Me­đu­tim, ana­li­ti­ča­re je ra­zve­se­lio po­da­tak o ras­tu sat­ni­ca. Na­ime, pro­sječ­na sat­ni­ca po­ras­la je 0,5 pos­to u od­no­su na mje­sec ra­ni­je i za­us­ta­vi­la se na 25,39 do­la­ra. Na go­diš­njoj ra­zi­ni pla­će su u si­ječ­nju po­ras­le 2,5 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.