I UZ MA­NJU PRO­DA­JU

Re­zul­ta­ti Toyo­te RAST DO­BI­TI ZA 10%

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ja­pan­ski auto­mo­bil­ski div Toyo­ta obja­vio je u pe­tak da je u de­ve­to­mje­seč­nom raz­dob­lju do kra­ja proš­le go­di­ne po­ve­ćao ne­to do­bit una­toč če­ti­ri pos­to ma­nje pro­da­nih auto­mo­bi­la u ve­ći­ni svjet­skih re­gi­ja. Raz­dob­lje od ožuj­ka do kra­ja pro­sin­ca 2015. ja­pan­ski je pro­izvo­đač za­klju­čio s ne­to do­bi­ti od 1,9 bi­li­ju­na je­na (16 mi­li­jar­di do­la­ra), što je 10 pos­to vi­še ne­go što su os­tva­ri­li u is­tom raz­dob­lju go­di­ne ra­ni­je. Ujed­no su po­vi­si­li prog­no­zu do­bi­ti za ci­je­lu pos­lov­nu go­di­nu, ko­ja za­vr­ša­va idu­ćeg mje­se­ca, na 2,2 bi­li­ju­na je­na. Ti­me bi Toyo­ti do­bit po­ras­la za 4,4 pos­to u od­no­su na pret­hod­nu pos­lov­nu go­di­nu.

Bo­lje prognoze

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.