Oba­ma naj­a­vio na­met za naf­ta­še od 10 do­la­ra po barelu

U zao čas Ame­rič­ki pred­sjed­nik na­mje­ra­va od naf­t­nih kom­pa­ni­ja pri­ku­pi­ti no­vac za fi­nan­ci­ra­nje čis­ti­jih obli­ka jav­nog pri­je­vo­za

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ame­rič­ke naf­t­ne kom­pa­ni­je ko­je su “na ko­nop­ci­ma” zbog 70pos­tot­nog pa­da ci­je­na naf­te pred­sjed­nik Ba­rack Oba­ma na­mje­ra­va op­te­re­ti­ti pa­ra­fi­skal­nim na­me­tom. Ka­ko na­vo­de ame­rič­ki me­di­ji, Bi­je­la ku­ća pred­lo­žit će da na sva­ki pro­izve­de­ni ba­rel naf­t­ne kom­pa­ni­je upla­te u pro­ra­čun 10 do­la­ra, od­nos­no tre­ći­nu sa­daš­nje ci­je­ne si­ro­ve naf­te. Ta­ko pri­kup­ljen no­vac is­ko­ris­tio bi se za fi­nan­ci­ra­nje ra­zvo­ja čis­ti­jih obli­ka jav­nog pri­je­vo­za, po­put že­ljez­ni­ce vi­so­ke br­zi­ne ili auto­nom­nih vo­zi­la, a sve s ci­ljem sma­nje­nja emi­si­ja štet­nih pli­no­va ko­je pro­met emi­ti­ra u oko­liš.

“Uvo­đe­njem nak­na­de na naf­tu pred­sjed­ni­kov je plan stvo­ri­ti jas­nu ini­ci­ja­ti­vu za ino­va­ci­je pri­vat­nog sek­to­ra ko­jim bi se sma­nji­la na­ša ovis­nost o naf­ti te is­to­vre­me­no ula­ga­lo u teh­no­lo­gi­je čis­te ener­gi­je ko­je će po­kre­ta­ti na­šu bu­duć­nost”, sto­ji u pri­op­će­nju Bi­je­le ku­će. Ka­ko se do­da­je, nak­na­da ne bi bi­la od­mah na­met­nu­ta u pu­nom iz­no­su, već bi se stup­nje­vi­to po­ve­ća­va­la kroz ne­ko­li­ko idu­ćih go­di­na. Oba­mi­ni sa­vjet­ni­ci su iz­ra­ču­na­li ka­ko bi se od nak­na­de mo­glo go­diš­nje ulo­ži­ti do­dat­nih 20 mi­li­jar­di do­la­ra u una­pre­đe­nje pro­me­ta.

Tre­ba li i re­ći, pri­jed­log je re­pu­bli­kan­ska ve­ći­na u Kon­gre­su do­če­ka­la na nož, oci­je­niv­ši ga “ap­surd­nim”. Jack Ge­rard, iz­vr­š­ni di­rek­tor Ame­rič­kog naf­t­nog ins­ti­tu­ta oci­je­nio je da će nak­na­da na­šte­ti­ti po­tro­ša­či­ma kroz po­skup­lje­nje ci­je­ne go­ri­va.

“Pri kra­ju man­da­ta pred­sjed­nik Oba­ma pred­la­že da SAD bu­du ma­nje kon­ku­rent­ne”, do­dao je Ge­rard. S dru­ge stra­ne, ekolozi su poz­dra­vi­li Oba­min pri­jed­log, oci­je­niv­ši ga “pra­vim po­te­zom u pra­vo vri­je­me”.

Pri­jed­log Ba­rac­ka Oba­me oci­je­njen ap­surd­nim

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.