Gu­bi­tak Toshibe šest mi­li­jar­di do­la­ra

Na dnu Obja­vom re­zul­ta­ta di­oni­ca pa­la na na 36-go­diš­nji mi­ni­mum

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

To­kio Po­sr­nu­li ja­pan­ski kon­glo­me­rat Toshiba obja­vio je u pe­tak da će go­diš­nji gu­bi­tak iz­no­si­ti šest mi­li­jar­di do­la­ra ili 29 pos­to vi­še od ra­ni­jih pro­cje­na ana­li­ti­ča­ra. Po obja­vi re­zul­ta­ta vri­jed­nost To­shi­bi­ne di­oni­ce pa­la je za 11 pos­to na 176 je­na za­ro­niv­ši na naj­ni­žu ra­zi­nu od pro­sin­ca 1979. go­di­ne, pre­no­si Blo­om­berg. Toshiba se tre­nut­no na­la­zi u naj­go­roj si­tu­aci­ji u svo­joj po­vi­jes­ti što je po­s­lje­di­ca res­truk­tu­ri­ra­nja unu­tar kom­pa­ni­je te ra­ču­no­vod­stve­nog skan­da­la zbog na­pu­ha­va­nja do­bi­ti.

“Da bi Toshiba po­vra­ti­la zdra­vu bi­lan­cu, bit će po­treb­no mno­go go­di­na ra­da i ovo je tek po­če­tak vr­lo du­ge utr­ke”, ko­men­ti­rao je Da­mi­an Thi­ong, ana­li­ti­čar to­kij­ske po­druž­ni­ce Macqu­arie gru­pa­ci­je. To­shi­bin pred­sjed­nik Ma­sa­shi Mu­ro­mac­hi nas­tav­lja di­je­li­ti ot­ka­ze, a kom­pa­ni­ja je već kra­jem ožuj­ka proš­le go­di­ne ima­la naj­ma­nji broj za­pos­le­nih od fi­skal­ne 2008. go­di­ne na­ova­mo, njih 198.700.

To­shi­bin pred­sjed­nik Ma­sa­shi Mu­ro­mac­hi di­je­li ot­ka­ze

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.