Ar­ce­lorMit­tal mo­ra na­ći tri mi­li­jar­de do­la­ra

Do­ka­pi­ta­li­za­ci­ja Če­li­ča­nu pri­tis­li du­go­vi

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Luxem­bo­urg Vo­de­ći svjet­ski pro­izvo­đač če­li­ka Ar­ce­lorMit­tal naj­a­vio je u pe­tak do­ka­pi­ta­li­za­ci­ju od tri mi­li­jar­de do­la­ra na­kon obja­ve re­kord­nog gu­bit­ka. Zbog ot­pi­sa od go­to­vo pet mi­li­jar­di do­la­ra kom­pa­ni­ja ko­ja pro­izvo­di šest pos­to svjet­skog če­li­ka la­ni je ukup­no iz­gu­bi­la osam mi­li­jar­di do­la­ra. Na pos­lo­va­nje je snaž­no utje­cao pad ci­je­na če­li­ka na svjet­skom tr­ži­štu. Iz­vr­š­ni di­rek­tor, in­dij­ski mi­li­jar­der Lak­sh­mi Mit­tal ko­ji dr­ži 37 pos­to udje­la u kom­pa­ni­ji, naj­a­vio je uz do­ka­pi­ta­li­za­ci­ju i pro­da­ju špa­njol­skog pro­izvo­đa­ča auto­di­je­lo­va Ges­tamp. Obi­telj Mit­tal ubriz­gat će 1,1 mi­li­jar­du do­la­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.