Ju­an os­ta­je u te­škom sta­nju i za so­bom pov­la­či glo­bal­na tr­ži­šta

Po­gled sa stra­ne Rizik Pos­to­je broj­ne tr­žiš­ne spe­ku­la­ci­je da će Ki­ne­zi pri­bje­ći jed­no­krat­noj de­val­va­ci­ji, od re­ci­mo 10%, ka­ko bi os­la­bi­li ju­an u ci­lju olak­ša­va­nja si­laz­nog pri­ti­ska na de­viz­ni te­čaj, što bi bio opa­san iz­bor vla­de ko­joj fi­nan­cij­ska tr­ži­šta

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Od po­čet­ka 2016. iz­gle­di za zna­čaj­ni­ju de­val­va­ci­ju ki­ne­skog ju­ana pri­je­te­ći su se nadvili nad glo­bal­na tr­ži­šta po­put Da­mok­lo­vog ma­ča. Ni­ti je­dan iz­vor po­li­tič­ke ne­iz­vjes­nos­ti ni­je bio u to­li­koj mje­ri des­ta­bi­li­zi­ra­ju­ći.

Ma­lo pro­ma­tra­ča sum­nja da će Ki­na pri­je ili kas­ni­je bi­ti pri­mo­ra­na na slo­bod­nu fluk­tu­aci­ju te­ča­ja ju­ana ti­je­kom slje­de­ćeg de­set­lje­ća. Pi­ta­nje je ko­li­ko će se dra­me odi­gra­ti u me­đu­vre­me­nu, us­li­jed sra­za po­li­tič­kih i gos­po­dar­skih im­pe­ra­ti­va.

Mo­že se do­ima­ti neo­bič­nim da se zem­lja či­ji je tr­go­vin­ski su­fi­cit 2015. iz­no­sio 600 mi­li­jar­di do­la­ra za­bri­nja­va ra­di sla­bos­ti va­lu­te. Me­đu­tim, kom­bi­na­ci­ja čim­be­ni­ka, uklju­ču­ju­ći us­po­ra­va­nje gos­po­dar­skog ras­ta i pos­tup­no po­pu­šta­nje res­trik­ci­ja ve­za­nih uz ula­ga­nja u ino­zem­s­tvu po­kre­nu­li su zna­tan od­ljev ka­pi­ta­la.

Gra­đa­ni­ma je tre­nut­no do­zvo­lje­no iz­no­še­nje iz zem­lje do 50.000 do­la­ra go­diš­nje. Kad bi sa­mo je­dan od 20 ki­ne­skih gra­đa­na pri­mi­je­nio tu op­ci­ju, ki­ne­ske de­viz­ne re­zer­ve bi­le bi iz­bri­sa­ne. Is­to- vre­me­no, ki­ne­ske tvrt­ke bo­ga­te go­to­vi­nom ko­ris­te sve na­či­ne za iz­no­še­nje nov­ca u ino­zem­s­tvo. Sa­vr­še­no le­ga­lan na­čin je po­zajm­lji­va­nje dru­gi­ma u ju­anu i po­tom ot­pla­ći­va­nje tog du­ga u stra­noj va­lu­ti. Ne to­li­ko le­ga­lan pris­tup je iz­da­va­nje kri­vo­tvo­re­nih ili “na­pu­ha­nih” tr­go­vin­skih fak­tu­ra – što je u os­no­vi oblik pra­nja nov­ca.

Pri­mje­ri­ce, ki­ne­ski iz­voz­nik mo­gao bi iz­vi­jes­ti­ti ame­rič­kog uvoz­ni­ka o ni­žoj pro­daj­noj ci­je­ni od one ko­ju on za­pra­vo do­bi­va te do­bi­ve­nu raz­li­ku po­taj­no de­po­ni­ra­ti u do­la­ri­ma na ame­rič­ki ban­kov­ni ra­čun (što se po­tom mo­že is­ko­ris­ti­ti za ku­po­vi­nu ne­kog Pi­ca­sso­vog dje­la).

Ne­dos­tat­ne za­li­he

U ovom tre­nut­ku, kad su ki­ne­ske tvrt­ke ku­pi­le to­li­ki broj ame­rič­kih i europ­skih tvrt­ki, pra­nje nov­ca mo­že se obav­lja­ti i unu­tar tvrt­ke. Ki­ne­zi ni­su pr­vi doš­li na tu ide­ju. Na­kon Dru­gog svjet­skog ra­ta, kad se po­ha­ra­na Eu­ro­pa gu­ši­la u de­viz­nim kon­tro­la­ma, od­ljev ile­gal­nog ka­pi­ta­la s kon­ti­nen­ta čes­to je u pro­sje­ku iz­no­sio ili pre­ma­ši­vao 10% vri­jed­nos­ti tr­go­vi­ne.

biv­ši glav­ni eko­no­mist MMF-a, pro­fe­sor je eko­no­mi­je i jav­ne po­li­ti­ke na Sve­uči­li­štu u Har­var­du

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.