Ru­ši­telj bur­ze bo­ri se pro­tiv iz­ru­če­nja

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE - TO­MIS­LAV PILI

Na­vin­der Sa­rao op­tu­žen je za slom Wall Stre­eta 6. svib­nja 2010. a ako bu­de iz­ru­čen u SAD, če­ka ga do 380 go­di­na za­tvo­ra

Bri­tan­ski bro­ker ko­jem pri­je­ti 380 go­di­na za­tvo­ra zbog ulo­ge u slo­mu Wall Stre­eta pri­je šest go­di­na kra­jem proš­log tjed­na nas­ta­vio je svo­ju bor­bu pro­tiv iz­ru­če­nja u SAD. Na­vin­der Sa­rao po­ja­vio se na lon­don­skom su­du u nas­tav­ku par­ni­ce ko­ja bi tre­ba­la od­lu­či­ti ho­će li pred ame­rič­kim pra­vo­su­đem od­go­va­ra­ti za pad in­dek­sa Dow Jo­nes od čak 1000 bo­do­va 6. svib­nja 2010. go­di­ne.

Pre­ma na­vo­di­ma bri­tan­skih me­di­ja, ti­je­kom dvo­sat­nog sas­lu­ša­nja dio struč­nja­ka stao je u Sa­ra­ovu obra­nu, po­put Lawren­cea Har­ri­sa, biv­šeg glav­nog ekonomiste ame­rič- kog fi­nan­cij­skog re­gu­la­to­ra, Ko­mi­si­je za bur­ze i vri­jed­nos­ni­ce (SEC). “Nje­go­vi na­lo­zi bi­li su pra­vi na­lo­zi. Tr­gov­ci ko­ji pru­ža­ju lik­vid­nost ne po­mi­ču tr­ži­šte već če­ka­ju da ono do­đe k nji­ma”, iz­ja­vio je Har­ris.

Ame­rič­ko pra­vo­su­đe tvr­di da je Sa­rao ste­kao 40 mi­li­ju­na do­la­ra za­ra­de na ma­ni­pu­la­ci­ji bur­ze tog kob­nog svi­banj­skog da­na pri­je šest go­di­na tr­gu­ju­ći iz ro­di­telj­ske ku­će u za­pad­nom Lon­do­nu. Op­tuž­ni­ca tvr­di da je pre­pla­vio tr­ži­šte na­lo­zi­ma is­pod tre­nut­nih ci­je­na, ko­ji su vr­lo br­zo bi­li iz­mi­je­nje­ni i ot­ka­za­ni. Za­tim je slao iz­vor­ne na­lo­ge ka­ko bi ste­kao pred­nost u pa­du ci­je­na.

Zas­tup­nik ame­rič­kog mi­nis­tar­stva pra­vo­su­đa, od­vjet­nik Mark Sum­mers iz­ja­vio je lon­don­skom su­du da je Sa­rao iz­mi­je­nio svo­je na­lo­ge 7,4 mi­li­ju­na pu­ta ne­tom pri­je što se tr­ži­šte sru­ši­lo. Sa­ra­ovi odvjetnici tvr­de ka­ko dje­lo za ko­je ga op­tu­žu­ju Ame­ri­kan­ci ni­je kaz­ne­no dje­lo u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji.

RE­UTERS

Na­vin­der Sa­rao tr­go­vao je iz ro­di­telj­ske ku­će u za­pad­nom Lon­do­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.