Lon­don­ski Fortrade u Hr­vat­skoj

No­vi igrač Bro­ker­ska fo­rex ku­ća pred­sta­vi­la se do­ma­ćoj jav­nos­ti

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Zagreb Lon­don­ska bro­ker­ska tvrt­ka Fortrade, ko­ja omo­gu­ća­va kli­je­ti­ma pris­tup tr­go­va­nju na Fo­rexu, naj­ve­ćem i naj­lik­vid­ni­jem fi­nan­cij­skom tr­ži­štu vri­jed­nom 5,5 bi­li­ju­na do­la­ra, pred­sta­vi­la se u pe­tak hr­vat­skoj jav­nos­ti. “Po­rast bro­ja kli­je­na­ta u re­gi­ji od čak 30 pos­to u po­s­ljed­njih go­di­nu da­na te rast po­traž­nje za tr­go­va­njem na Fo­rex tr­ži­štu kao al­ter­na­tiv­nom na­či­nu os­tva­re­nja pri­ho­da do­veo nas je na hr­vat­sko tr­ži­šte”, ka­zao je iz­vr­š­ni di­rek­tor For­tra­dea Nic­ho­las Col­li­son. “Ve­ći­na na­ših kli­je­na­ta tr­gu­je si­ro­vom naf­tom, zla­tom, va­lut­nim pa­rom eu­ro/do­lar i di­oni­ca­ma Fa­ce­bo­oka i Mi­cro­sof­ta”, iz­ja­vio je Col­li­son. Na­gla­sio je da su us­lu­ge ko­je nu­di Fortrade tran­s­pa­rent­ne i le­gal­ne, re­gu­li­ra­ne pra­vi­li­ma Eu­rop­ske uni­je te po­sje­du­ju sve po­treb­ne do­zvo­le hr­vat­ske re­gu­la­tor­ne agen­ci­je Han­fe.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.