Ras­pro­da­ja du­ga

Zbog ras­ta udje­la loših kre­di­ta tr­ži­šte pro­da­je po­tra­ži­va­nja do­ži­vje­lo za­mah

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SU­ZA­NA VAROŠANEC

U pr­vih 9 mje­se­ci proš­le go­di­ne ban­ke su pro­da­le 770 mi­li­ju­na ku­na pla­sma­na sta­nov­niš­tva i 330 mi­li­ju­na ku­na pla­sma­na tr­go­vač­kih dru­šta­va, ka­žu u HNB-u pla­sma­na. Kon­kret­ni­je, pre­ma ras­po­lo­ži­vim po­da­ci­ma cen­tral­ne ban­ke, la­ni su u pr­vih 9 mje­se­ci ban­ke pro­da­le 770 mi­li­ju­na ku­na pla­sma­na sta­nov­niš­tva i 330 mi­li­ju­na ku­na pla­sma­na tr­go­vač­kih dru­šta­va. Pri­tom su sve tran­sak­ci­je re­ali­zi­ra­ne pre­ma ne­kre­dit­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma, iz­ri­čit je re­gu­la­tor u od­go­vo­ru Pos­lov­nom dnev­ni­ku.

Do­ma­će se tr­ži­šte u ovom seg­men­tu ra­zvi­ja una­zad ne­ko­li­ko go­di­na, a po­ja­ča­no zbog ras­ta loših kre­di­ta, ko­ji su se po­pe­li na oko 17 pos­to, ili 47 mi­li­jar­di ku­na ukup­no za sta­nov­niš­tvo i tvrt­ke. No, u pro­tek­le ne­pu­ne če­ti­ri go­di­ne, od­nos­no od 2012. do kra­ja ruj­na proš­le go­di­ne, ta­ko­đer pre­ma HNBu, ta­ko je pro­da­no ukup­no 10,6 mi­li­jar­di ku­na loših kre­di­ta. Sta­tis­tič­ki gle­da­ju­ći, naj­vi­še se nji­ma tr­go­va­lo u 2012. – 5,9 mi­li­jar­di ku­na, dok ih je 2013. pro­da­no u iz­no­su od 2,3 mi­li­jar­de ku­na te prek­la­ni još 1,3 mi­li­jar­di ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.