Agro­kor sma­nju­je dug za pu­nu in­te­gra­ci­ju Mer­ca­to­ra

Pro­daj pa unaj­mi Oko po­la mi­li­jar­de ku­na do­bit će To­do­rić za če­ti­ri ne­kret­ni­ne Kon­zu­ma

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JA­DRAN­KA DOZAN

Kon­cern mo­ra sma­nji­ti omjer ne­to du­ga i ope­ra­tiv­ne do­bi­ti i zbog pu­nog pre­uzi­ma­nja kon­tro­le nad nov­ča­nim ti­je­ko­vi­ma Mer­ca­to­ra

UA­gro­ko­ru je na po­mo­lu no­va ove­ća fi­nan­cij­ska ope­ra­ci­ja, te­ška oko po­la mi­li­jar­de ku­na ili 66,4 mi­li­ju­na eura. To je, na­ime, vri­jed­nost no­ve run­de tzv. pri­vre­me­ne pro­da­je ne­kret­ni­na po mo­de­lu “sa­le and le­ase­back” ko­jim su ovaj put obu­hva­će­na če­ti­ri Kon­zu­mo­va tr­go­vač­ka cen­tra ko­ja će u idu­ćih 12 go­di­na bi­ti u naj­mu. Dvi­je Kon­zu­mo­ve lo­ka­ci­je u Za­gre­bu te po jed­nu u Du­brov­ni­ku i Ve­li­koj Go­ri­ci tre­bao bi pre­uze­ti juž­no­afrič­ki ne­kret­nin­ski fond Tower Pro­per­ty Fund Li­mi­ted. Iz Agro­ko­ra su ne­dav­no po­t­vr­di­li da su “u ti­je­ku fi­nal­ni pre­go­vo- ri oko sa­le and le­ase­back su­rad­nje” sa spo­me­nu­tim fon­dom te da bi tran­sak­ci­ja tre­ba­la bi­ti za­klju­če­na u trav­nju. I upra­va Tower fon­da ovih je da­na naj­a­vi­la sko­ro za­klju­če­nje nji­ho­ve naj­ve­će ak­vi­zi­ci­je, za ko­ju je pre­li­mi­nar­ni spo­tr­ži­šte ra­zum pos­tig­nut kra­jem si­ječ­nja. Kao i obič­no, fi­nan­cij­ske ope­ra­ci­je tog re­da ve­li­či­ne uglav­nom pra­te pro­pi­ti­va­nja za što će se is­ko­ris­ti­ti no­vac ko­ji će po nje­zi­nu za­klju­če­nju sjes­ti naj­ve­ćoj pri­vat­noj kom­pa­ni­ji u Hr­vat­skoj.

66,4

mi­li­ju­na eura iz­nos je tran­sak­ci­je s juž­no­afrič­kim Tower

Pro­per­ty fon­dom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.