Čak 94 pos­to de­po­zi­ta dr­ži 20 pos­to naj­bo­ga­ti­jih šte­di­ša

Rizik ne­jed­na­kos­ti HNB uka­zao da po­je­di­ne ban­ke ovi­se o ma­lom bro­ju šte­di­ša

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - LJU­BI­CA GA­TA­RIĆ/VL

Od tri mi­li­ju­na vlas­ni­ka ra­ču­na u ban­ka­ma, 2,2 mi­li­ju­na su ‘tran­sak­cij­ski’ na ko­je sje­da­ju pla­će i mi­ro­vi­ne

Hr­vat­ska ima 150 ti­su­ća gra­đa­na ko­ji su pot­pu­no ne­okrz­nu­ti kri­zom i či­je se bo­gat­stvo stal­no po­ve­ća­va. U ožuj­ku 2014. sva­ki od njih u pro­sje­ku je imao u ban­ci ne­što vi­še od mi­li­jun ku­na ušte­đe­vi­ne, a kas­ni­ji po­da­ci po­ka­zu­ju da se ta šted­nja po­ve­ća­va­la.

S dru­ge stra­ne spek­tra na­la­zi se 140 ti­su­ća blo­ki­ra­nih gra­đa­na ko­ji su u blo­ka­di jer ne­ma­ju od dvi­je do 10 ti­su­ća ku­na ka­ko bi pla­ti­li du­go­ve. Vi­so­ka kon­cen­tra­ci­ja štednje unu­tar ma­log bro­ja šte­di­ša po­ka­zu­je da su ne­jed­na­kos­ti u zem­lji pu­no ve­će ne­go što su po­ka­zi­va­le do­sa­daš­nje ana­li­ze ko­je su mje­ri­le ne­jed­na­kos­ti na os­no­vu re­dov­nih pri­ma­nja gra­đa­na.

U naj­no­vi­joj ana­li­zi Fi­nan­cij­ske sta­bil­nos­ti ko­jom se, ina­če, pro­uča­va utje­caj raz­li­či­tih zbi­va­nja na sta­bil­nost ba­na­ka, HNB je pr­vi put po­ku­šao iz­ra­ču­na­ti utje­caj kon­cen­tra­ci­je štednje na ban­kar­ske ri­zi­ke, ko­ris­te­ći po­dat­ke s kra­ja pr­vog tro­mje­se­čja 2014. go­di­ne. Hr­vat­ska narodna ban­ka nam ta­ko ot­kri­va da 20 po- sto naj­bo­ga­ti­jih šte­di­ša dr­ži čak 94 pos­to štednje u ban­ka­ma. Ina­če, oro­če­nu šted­nju u ban­ka­ma ta­da je ima­lo 742 ti­su­će gra­đa­na, no ana­li­za je po­ka­za­la da je čak 130 mi­li­jar­di ku­na de­po­zi­ta, od 138 mi­li­jar­di ku­na ko­li­ko je ta­da bi­lo oro­če­no, gla­si­lo na 150 ti­su­ća naj­bo­ga­ti­jih. Na­kon što su iz­dvo­ji­li za na­še pri­li­ke ek­s­trem­ne vri­jed­nos­ti štednje, ana­li­ti­ča­ri sre­diš­nje ban­ke doš­li su do za­ključ­ka da pro­sječ­na oro­če­na šted­nja ne­što vi­še od po­la mi­li­ju­na ‘obič­nih’ gra­đa­na iz­no- si 56.000 ku­na. Nji­ho­va ušte­đe­vi­na od­go­va­ra pro­tu­vri­jed­nos­ti de­set pro­sječ­nih mje­seč­nih pla­ća, dok za mi­li­jun ku­na štednje tre­ba ra­di­ti 13 go­di­na.

Za­nim­lji­vo je da je uz 138 mi­li­jar­di ku­na oro­če­ne štednje, u to vri­je­me na ra­ču­ni­ma gra­đa­na bi­lo i 17 mi­li­jar­di neo­ro­če­ne štednje, te 18 mi­li­jar­di ku­na tran­sak­cij­skog nov­ca, s ko­ji­ma se po­kri­va­ju re­dov­ni tro­ško­vi. Od tri mi­li­ju­na vlas­ni­ka ra­ču­na u ban­ka­ma, 2,2 mi­li­ju­na su “tran­sak­cij­ski” na ko­je sje­da­ju pla­će i mi­ro­vi­ne, a oro­če­nu šted­nju ima toč­no 742.728 hr­vat­skih gra­đa­na. Hr­vat­ska narodna ban­ka je za­klju­či­la da ana­li­zi­ra­ni po­da­ci uka­zu­ju na vi­so­ku kon­cen­tra­ci­ju sus­ta­va bu­du­ći da se Gi­ni­jev ko­efi­ci­jent kre­će u ras­po­nu od 0,73 do 0,89. Što je Gi­ni­jev ko­efi­ci­jent bli­ži broj­ci je­dan to po­ka­zu­je ve­ću ne­jed­na­kost unu­tar pro­ma­tra­ne sku­pi­ne, u ovom slu­ča­ju ve­ću kon­cen­tra­ci­ju štednje u ma­njoj gru­pi lju­di. Ima ba­na­ka kod ko­jih je ko­efi­ci­jent 1 što zna­či da ovi­se o sud­bi­ni i po­na­ša­nju ma­log bro­ja šte­di­ša. Naj­no­vi­je eu­rop­ske di­rek­ti­ve na­la­žu da se rizik ba­na­ka pro­cje­nju­je i po ‘ri­zi­ku kon­cen­tra­ci­je de­po­zi­ta’.

U Hr­vat­skoj se do­sad Gi­ni­jev ko­efi­ci­jent ko­ris­tio za pra­će­nje do­ho­dov­ne ne­jed­na­kos­ti i on kod nas iz­no­si 30 pos­to. Kad bi pos­to­ja­la savršena jed­na­kost, od­nos­no kad bi sva­ka oso­ba pri­ma­la jed­na­ki do­ho­dak, tad bi Gi­ni­jev ko­efi­ci­jent iz­no­sio 0%. Što je vri­jed­nost bli­ža 100%, to je do­ho­dov­na ne­jed­na­kost ve­ća. Do­bi­ve­ni re­zul­tat od 30 pos­to smje­šta nas u sku­pi­nu ze­ma­lja kod ko­jih ne­jed­na­kos­ti u pri­ma­nji­ma ni­su ja­ko iz­a­že­ne, od­mah is­pod sklad­nih dr­ža­va kao što su Slo­vač­ka, Če­ška i Slo­ve­ni­ja. No, ko­efi­ci­jent fi­nan­cij­ske ne­jed­na­kos­ti od 89 pos­to ot­kri­va da su le­gal­ne za­ra­de i pri­ma­nja jed­no, a fi­nan­cij­sko i sva­ko dru­go bo­gat­stvo u Hr­vat­skoj ne­što sa­svim dru­go.

ŽAR­KO BA­ŠIĆ/PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.