‘EK će na­ći rje­še­nje za te­ran ko­je će uva­ži­ti hr­vat­ske in­te­re­se’

Spor sa Slo­ven­ci­ma Europ­ski po­vje­re­nik za po­ljo­pri­vre­du i ru­ral­ni ra­zvoj Phil Ho­gan po­ru­čio

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na­ći će­mo rje­še­nje za te­ran ko­je će uva­ži­ti in­te­res Hr­vat­ske. Po­ru­čio je to za por­tal Agro­biz Europ­ski po­vje­re­nik za po­ljo­pri­vre­du i ru­ral­ni ra­zvoj Phil Ho­gan ko­men­ti­ra­ju­ći hr­vat­sko slo­ven­ski spor oko pra­va na pro­izvod­nju vi­na pod ime­nom te­ra­na. “U ti­je­ku su kon­tak­ti s ci­ljem pro­na­la­ska rje­še­nja ko­je bi uze­lo u ob­zir in­te­re­se i za- bri­nu­tos­ti svih stra­na”, ot­krio je po­jaš­nja­va­ju­ći ka­ko je “Te­ran” kroz za­šti­će­nu oz­na­ku iz­vor­nos­ti re­gis­tri­ran u EU za slo­ven­ske pro­izvo­đa­če, ali i da je te­ran na­ziv sor­te gro­žđa, od ko­jeg se vi­no pro­izvo­di u Hr­vat­skoj. “Mo­že se us­pos­ta­vi­ti ogra­ni­če­na de­ro­ga­ci­ja za upo­ra­bu na­zi­va sor­te gro­žđa ko­ji ko­in­ci­di­ra sa za­šti­će­nom oz­na­kom iz­vor­nos­ti vi­na, oprav­da­va­ju­ći pos­to­je­ću prak­su oz­na­ča­va­nja”, re­kao je. Ko­men­ti­ra­ju­ći is­tra­ži­va­nje Eu­ro­ba­ro­me­tra ko­je po­ka­zu­je da ve­ći­na gra­đa­na EU agrar sma­tra važ­nim, po­hva­lio je gra­đa­ne Hr­vat­ske: “Hr­va­ti jas­ni­je ne­go ve­ći­na dru­gih gra­đa­na shva­ća da na­ša po­ljo­pri­vred­na po­li­ti­ka ne slu­ži sa­mo po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma, ne­go svim gra­đa­ni­ma.”

PD

Phil Ho­gan

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.