PRO­BLE­MA U HR­VA­TA

NAJ­VI­ŠE SI­GUR­NOS­NIH

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Če­t­vr­ti­na ko­ris­ni­ka in­ter­ne­ta u EU ima­la je 2015. si­gur­nos­nih pro­ble­ma (vi­ru­si ili gu­bi­tak po­da­ta­ka), a naj­vi­še gra­đa­ni Hr­vat­ske, obja­vio je Eu­ros­tat. Zem­lje u ko­ji­ma su ti pro­ble­mi naj­češ­ći su Hr­vat­ska (41%), Ma­đar­ska (39%), Por­tu­gal (36%), Mal­ta (34%), Fran­cu­ska (33%), a naj­ma­nje su pro­ble­ma ima­li Če­si (10%), Ni­zo­zem­ci (11%), Slo­va­ci (13%) i Ir­ci (14%). U us­po­red­bi s 2010., svu­da je, osim u Hr­vat­skoj, pao udio ko­ris­ni­ka či­je je ra­ču­na­lo za­ra­že­no vi­ru­som. No, ni­smo me­đu pr­vi­ma ka­da je ri­ječ o iz­bje­ga­va­nju e-us­lu­ga iz si­gur­nos­nih raz­lo­ga.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.