2007.

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

šest Kon­zu­ma za

mi­li­ju­na eura

Juž­no­afrič­ki inves­ti­cij­ski fond Tower Pro­per­ty proš­lo­ga se tjed­na na svom in­ter­net­skom por­ta­lu po­hva­lio ka­ko je nas­ta­vio inves­ti­ra­ti na hr­vat­skom tr­ži­štu ku­pu­ju­ći, pre­ma nji­ho­voj ocje­ni, vr­lo atrak­tiv­ne i du­go­roč­no is­pla­ti­ve ne­kret­ni­ne. U vr­lo op­šir­noj vi­jes­ti obja­vio je ka­ko su za­klju­či­li pre­li­mi­nar­ni spo­ra­zum o pre­uzi­ma­nju če­ti­ri­ju ne­kret­ni­na Agro­ko­ra, od­nos­no Kon­zu­ma, te da će ugo­vor, ukup­no vri­je­dan 66,4 mi­li­ju­na eura, pre­ma nji­ho­vim oče­ki­va­nji­ma bi­ti kon­zu­mi­ran pri­mo­pre­da­jom obje­ka­ta u trav­nju ove go­di­ne.

Ra­di­li s VMD-om

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.