Sve le­gal­no, su­ci do­pus­ti­li ovr­he

Šted­no-kre­dit­ne za­dru­ge Žu­pa­nij­ski sud u Va­ra­ždi­nu od­ba­cio tuž­be kli­je­na­ta i stao na stra­nu Ra­if­fe­isen Ri­eger­sbur­ga

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SU­ZA­NA VAROŠANEC

Sud se po­zi­va na Za­kon o obvez­nim od­no­si­ma te Za­kon o ban­ka­ma ko­ji ne pre­dvi­đa ni­štet­nost tak­vih spor­nih ugo­vo­ra

Ra­if­fe­isen Ri­eger­sburg, jed­na od de­se­tak aus­trij­skih šted­no-kre­dit­nih za­dru­ga ko­je su pri­je 10-ak go­di­na pla­si­ra­le hi­po­te­kar­ne kre­di­te u Hr­vat­sku, pra­vo­moć­nom od­lu­kom Žu­pa­nij­skog suda u Va­ra­ždi­nu Stal­na služ- ba u Ko­priv­ni­ci, u ci­je­los­ti je us­pje­la u par­ni­ci. Tu­že­na je da je ra­di­la bez odo­bre­nja HNB-a, no ko­nač­no je od­lu­če­no da ima va­lja­ni os­nov za ukljiž­bu hi­po­te­ka i od­ba­če­na je tuž­ba ko­ris­ni­ka kre­di­ta za ut­vr­đe­nje ni­štet­nos­ti kre­di­ta od 104.000 eura za­klju­če­nog 2008. Od­lu­ka je do­ne­se­na na sjed­ni­ci 7. si­ječ­nja, i pre­ma do­sad objav­lje­nim in­for­ma­ci­ja­ma, mo­gla bi bi­ti pr­va pra­vo­moć­na pre­su­da u spo­ro­vi­ma pro­tiv čla­ni­ca Ra­if­fe­isen ban­kar­ske gru­pa­ci­je Šta­jer­ske.

Pod­sje­ti­mo, ka­ko su la­ni oni pri­op­ći­li, nje­zi­ne su čla­ni­ce hr­vat­skim gra­đa­ni­ma u Aus­tri­ji odo­bri­le oko 3000 kre­di­ta, suk­lad­no pro­pi­si­ma dvi­ju dr­ža­va, dok su ovr­he tad bi­le pro­ve­de­ne u 70 slu­ča­ja kod 2% ko­ris­ni­ka kre­di­ta. Ma­nji broj ko­ris­ni­ka, tvr­de, na hr­vat­skim su­do­vi­ma tu­žio ih je za ni­štet­nost ugo­vo­ra. Ni pr­ve pre­su­de ni­su da­le za pra­vo tu­ži­te­lji­ma. Vr­hov­ni sud u tim se pred­me­ti­ma još ni­je odre­dio. Žal­be­ni sud je po­t­vr­dio da ugo­vor ni­je ni­šte­tan, pri če­mu je klju­čan čla­nak iz Za­ko­na o obvez­nim od­no­si­ma ko­ji ka­že da “ako je skla­pa­nje ugo­vo­ra za­bra­nje­no sa­mo jed­noj stra­ni, ugo­vor je va­ljan, osim ako u za­ko­nu ni­je što dru­go pre­dvi­đe­no za odre­đe­ni slu­čaj”. Za­kon o ban­ka­ma, pak, ne pre­dvi­đa ni­štet- nost tak­vih ugo­vo­ra, čak ni pre­kr­šaj­nu od­go­vor­nost stra­ne ban­ke ko­ja pru­ža ban­kov­ne us­lu­ge u RH bez po­treb­ne do­zvo­le HNB-a, dok su pro­mje­ne Za­ko­na o po­tro­šač­kom kre­di­ti­ra­nju do­ne­se­ne na­kon pro­vos­tu­panj­ske pre­su­de u kon­kret­nom slu­ča­ju ne­važ­ne. Taj je za­kon pre­dvi­dio ni­štet­nost ugo­vo­ra o kre­di­tu, ko­ji je sklo­pio vje­rov­nik ko­ji ne­ma odo­bre­nje za pru­ža­nje us­lu­ga po­tro­šač­kog kre­di­ti­ra­nja, dak­le, u ovom slu­ča­ju ko­ji ne­ma odo­bre­nje HNBa za pru­ža­nje ban­kar­skih us­lu­ga, ka­že sud. No on je stu­pio na sna­gu 30. ruj­na 2015. i ni­je pre­dvi­dio re­tro­ak­tiv­nu pri­mje­nu, pa “vri­je­di sa­mo za ugo­vo­re za­klju­če­ne na­kon 30. ruj­na 2015.”.

U kon­kret­nom slu­ča­ju naj­vi­še je po­mo­gao s re­gu­lom o od­go­di ovr­he do pra­vo­moć­ne pre­su­de, a ako je na­mje­ra bi­la blo­ki­ra­ti kre­di­ti­ra­nje oni­ma ko­ji ne­ma­ju odo­bre­nje HNBa, či­ni se da i tu pos­to­ji pro­blem. Prav­ni­ci tvr­de da je odred­ba pod­lož­na prav­nim tu­ma­če­nji­ma, što mo­že zna­či­ti odo­bre­nje stra­ne ma­ti­ce i stra­nog re­gu­la­to­ra, a s ob­zi­rom da se za­bra­nju­je kre­di­ti­ra­nje neo­v­la­šte­ni­ma, tak­vim je su­bjek­ti­ma sad za­bra­nje­no sklo­pi­ti ugo­vor o kre­di­tu, ali ne i “ku­pi­ti ta­kav ugo­vor” ko­ji je ban­ka sklo­pi­la.

DUŠKO JARMAZ/PIXSELL

Aus­trij­ske šte­di­oni­ce odo­bri­le su oko 3000 kre­di­ta hr­vat­skim gra­đa­ni­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.