Od tu­riz­ma u 2015. vi­še od 8 ml­rd. eura

Re­kord Bio bi to osam pos­to ve­ći pri­hod ne­go u 2014. go­di­ni, ka­da je iz­no­sio 7,40 mi­li­jar­di eura, is­ti­ču ana­li­ti­ča­ri RBA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ukup­ni pri­ho­di od tu­riz­ma za 2015. go­di­nu mo­gli bi do­seg­nu­ti re­kord­nih 8 mi­li­jar­di eura, po­t­vr­di­li su u po­ne­dje­ljak naj­a­ve Mi­nis­tar­stva tu­riz­ma ana­li­ti­ča­ri Ra­if­fe­isen­bank Aus­tria (RBA) po­zi­va­ju­ći se na os­tva­re­ne re­zul­ta­te u do­las­ci­ma i no­će­nji­ma. U proš­loj je go­di­ni u Hr­vat­skoj os­tva­re­no vi­še od 71,6 mi­li­ju­na tu­ris­tič­kih no­će­nja, što je u od­no­su na pret­hod­nu go­di­nu po­rast za 5,1 mi­li­jun no­će­nja, ili 7,7 pos­to.

“Sna­žan rast fi­zič­kih po­ka­za­te­lja u tu­riz­mu po­ka­zu­je ka­ko bi ukup­ni pri­ho­di od tu­riz­ma ko­je evi­den­ti­ra bi­lan­ca pla­ća­nja u 2015. mo­gli pre­ma­ši­ti ra­zi­nu od osam mi­li­jar­di eura”, is­ti­ču u RBA.

Pri­hod od 8 mi­li­jar­di do­la­ra bio bi do­sad re­kord­ni tu­ris­tič­ki pri­hod i 8 pos­to ve­ći ne­go u 2014. go­di­ni, ka­da je iz­no­sio 7,40 mi­li­jar­di eura. Na­vo­de i ka­ko će se pre­li­je­va­nje po­zi­tiv­nih uči­na­ka do­brih re­zul­ta­ta u tu­riz­mu odra­zi­ti i na os­ta­le sas­tav­ni­ce bru­to do­ma­ćeg pro­izvo­da (BDP), oso­bi­to na osob­nu po­troš­nju ko­ja po­ka­zu­je naz­na­ke bla­gog ras­ta.

D. J./PIX

La­ni vi­še od 71,6 mi­li­ju­na no­će­nja, što je u od­no­su 2014. rast od 7,7%

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.