Naj­ve­ća ZG pla­ća u pro­izvod­nji pi­ća

Grad­ski ured za pla­ni­ra­nje

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pro­sječ­na

ne­to pla­ća is­pla­će­na u Za­gre­bu za stu­de­ni proš­le go­di­ne iz­no­si­la je 6962 ku­ne i bi­la je 4,3 pos­to vi­ša u od­no­su na pro­sjek iz lis­to­pa­da, po­ka­zu­ju po­da­ci Odje­la za sta­tis­ti­ku Grad­skog ure­da za stra­te­gij­sko pla­ni­ra­nje i ra­zvoj gra­da. Za us­po­red­bu, pro­sječ­na ne­to pla­ća za stu­de­ni na ra­zi­ni ci­je­le Hr­vat­ske iz­no­si­la je 5855 ku­na, što zna­či da je za­gre­bač­ka pro­sječ­na pla­ća bi­la 1107 ku­na ili 18,9 pos­to vi­ša u od­no­su na dr­žav­ni pro­sjek. Naj­vi­ši pro­sjek od 12.698 kn za stu­de­ni je is­pla­ćen u pro­izvod­nji pi­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.