Ma­lim po­du­zet­ni­ci­ma 20 mi­li­ju­na ku­na

MyBe­eLi­ne Va­ra­ždin­ski star­tup osmis­lio sof­tver za una­pre­đe­nje pos­lo­va­nja ko­jim se ba­vi 15.000 lju­di Kre­di­ti Naj­ma­nji za­jam 100.000 ku­na, a naj­ve­ći 3 mi­li­ju­na, ka­ma­ta 2% NI­CE, MNO­GI PČE­LA­RI PO­DAT­KE JOŠ PI­ŠU KRE­DOM NA KOŠ-

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BER­NARD IVEZIĆ

Pro­izvod MyBe­eLi­nea tre­nut­no tes­ti­ra 10 pče­la­ra u Hr­vat­skoj i Her­ce­go­vi­ni

Star­tup MyBe­eLi­ne pri kra­ju je tes­ti­ra­nja svog pro­izvo­da ko­jim ci­lja na 15 ti­su­ća hr­vat­skih pče­la­ra ko­ji go­diš­nje pro­izve­du 8000 to­na me­da. Alen Hu­ska­no­vić, su­os­ni­vač i di­rek­tor MyBe­eLi­nea ka­že da tre­nu­tač­no nji­hov pro­izvod tes­ti­ra 10 pče­la­ra u Hr­vat­skoj i Her­ce­go­vi­ni ko­ji po­mo­ću nji­ho­vog sof­tve­ra una­pre­đu­ju svo­ju pro­izvod­nju.

“S nji­ma su­ra­đu­je­mo od po­čet­ka, još i pri­je ne­go smo na­pi­sa­li i li­ni­ju ko­da na­šeg pro­izvo­da, a sa­da od nji­ho­vih po­vrat­nih in­for­ma­ci­ja do­ra­đu­je­mo naš sof­tver”, ka­že Hu­ska­no­vić.

Pro­jekt MyBe­eLi­nea pče­la­ri­ma će omo­gu­ći­ti svo­je­vr­s­nu di­gi­ta­li­za­ci­ju ve­li­kog Ri­je­ka Pri­mor­sko-go­ran­ska žu­pa­ni­ja nas­ta­vit će kre­di­ti­ra­ti ma­le i sred­nje po­du­zet­ni­ke i obrtnike u pro­gra­mu Po­du­zet­nik u PGŽ u 2016. s kre­dit­nim po­ten­ci­ja­lom od 20 mil. kn. Pro­čel­nik žu­pa­nij­skog odje­la za tu­ri­zam, po­du­zet­niš­tvo i ru­ral­ni ra­zvoj bro­ja pro­izvod­nih pro­ce­sa, a po­kre­nu­la ga je sku­pi­na stu­de­na­ta s va­ra­ždin­skog Fa­kul­te­ta or­ga­ni­za­ci­je i in­for­ma­ti­ke. Tim, ko­ji či­ne i Da­vor Vran­de­čić, Zo­ran Antolović, Su­za­na Rendulić i Ana Sa­kač, la­ni je ušao u fi­na­le pro­gra­ma Sof­twa­re Star­tup Aca­demy i pro­šao in­ku­ba­cij­ski Be­ris­lav Tu­lić is­ti­če da su kre­di­ti na­mi­je­nje­ni za kup­nju, iz­grad­nju ili ure­đe­nje gos­po­dar­skih obje­ka­ta, na­ba­vu opre­me te za obrt­na sred­stva u vri­jed­nos­ti 30% kre­di­ta. Kre­dit­ni po­ten­ci­jal osi­gu­rat će pos­lov­ne ban­ke ko­je pri­hva­te uvje­te kre­di­ti­ra­nja. Naj­ma­nji za­jam pro­gram u ok­vi­ru Im­pac­tHUBa Zagreb.

“Iz­nim­no smo za­do­volj­ni s in­ku­ba­cij­skim pro­gra­mom, jer, kad smo uš­li u in­ku­ba­tor, ima­li smo sa­mo pro­to­tip pro­izvo­da, a kad smo iz­aš­li ima­li smo po­bolj­ša­ni pro­izvod i mnoš­tvo kon­ta­ka­ta ko­je nam je omo- je 100.000 ku­na, a naj­ve­ći 3 mi­li­ju­na. Rok ot­pla­te je 10 go­di­na uz po­ček od dvi­je go­di­ne, bez va­lut­ne kla­uzu­le. Ka­ma­ta je 6 pos­to na go­di­nu, ali žu­pa­ni­ja su­bven­ci­oni­ra ka­ma­tu s 4 pos­tot­na bo­da, pa naj­ve­ća za po­du­zet­ni­ke mo­že bi­ti 2 pos­to na go­di­nu. gu­ćio Her­mes Ar­ri­aga”, ka­že Hu­ska­no­vić.

Do­da­je da s pro­izvo­dom ci­lja­ju na stra­na tr­ži­šta te da je sto­ga ci­je­li nji­hov web si­te na en­gle­skom je­zi­ku. No, priz­na­je, vi­de ve­lik po­ten­ci­jal i u Hr­vat­skoj te re­gi­ji. Di­je­lom je to zbog pos­to­je­ćeg ve­li­kog bro­ja pro­fe­si­onal­nih pče­la­ra, kao i pče­la­ra ho­bis­ta, ali i sto­ga što je u pče­lar­stvu tre­nu­tač­no vr­lo ak­tu­al­na smje­na ge­ne­ra­ci­ja.

“Re­do­vi­to nam se jav­lja­ju dje­ca pče­la­ra ko­ji že­le mo­der­ni­zi­ra­ti taj po­sao”, ka­že Hu­ska­no­vić. Tre­nu­tač­no ga, po­jaš­nja­va, ra­de ruč­no i do­živ­lja­va­ju vi­še kao ho­bi. No, vi­de po­ten­ci­jal u to­me da taj ho­bi pro­fe­si­ona­li­zi­ra­ju.“Ne go­vo­ri­mo ov­dje sa­mo o za­pi­si­va­nju u bi­ljež­ni­ce i op­če­ni­to na pa­pir, već o to­me da mno­gi još uvi­jek važ­ne po­dat­ke za vo­đe­nje pos­la upi­su­ju kre­dom na koš­ni­ce, a naš MyBe­eLi­ne omo­gu­ću­je im da to ra­de elek­tro­nič­ki pu­tem we­ba i mo­bi­te­la”, ka­že Hu­ska­no­vić.

Po­dat­ke na te­re­nu mo­gu upi­si­va­ti pre­ko mo­bi­te­la. To uklju­ču­je upi­si­va­nje pr­gle­da koš­ni­ce, in­for­ma­ci­je o to­me ko­li­ko ima le­gla, ko­li­ko ok­vi­ra s me­dom, ko­li­ko ko­lo­ni­ja, ne­dos­ta­je li hra­ne i tre­ba li do­da­va­ti li­je­ko­ve. Ta­ko­đer uklju­ču­ju i po­dat­ke o to­me je­su li koš­ni­ce sprem­ne za že­tvu te ko­li­ki pri­nos da­ju.

“Naš sus­tav omo­gu­ćit će im i da sve te in­for­ma­ci­je ana­li­zi­ra­ju te im po­ma­ga­ti da za­šti­te pče­le od bo­les­ti, jer kad do­đe do li­je­če­nja pče­la važ­no je ne sa­mo tre­ti­ra­ti vlas­ti­te pče­le već to mo­ra­ju ra­di­ti i pče­la­ri oko vas, u pro­tiv­nom vam pče­le mo­gu po­no­vo obo­lje­ti”, za­klju­ču­je Hu­ska­no­vić.

PD

Čla­no­vi star­tupa MyBe­eLi­ne

G. K./PIXSELL

B. Tu­lić, Odjel za po­du­zet­niš­tvo Pri­mor­sko­go­ran­ske žu­pa­ni­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.