Us­tav­ni sud omo­gu­ćio pro­da­ju ul­cinjs

Vri­jed­no zem­lji­šte Če­ti­ri go­di­ne na­kon što je cr­no­gor­ska Skup­šti­na So­la­ni vra­ti­la sta­tus za­šti­će­nog podr

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/EUROPSKA UNIJA -

Če­ti­ri go­di­ne na­kon što je Skup­šti­na Cr­ne Go­re usvo­ji­la od­lu­ku ko­jom je ul­cinj­skoj So­la­ni vra­ti­la sta­tus za­šti­će­nog po­dru­čja, Us­tav­ni sud je tu od­lu­ku pro­gla­sio ne­us­tav­nom.

Ključ­no je pi­ta­nje otva­ra li od­lu­ka Us­tav­nog suda mo­guć­nost Eu­ro­fon­du Ve­se­li­na Ba­ro­vi­ća da pro­da zem­lji­šta oko So­la­ne na ko­jem bi inves­ti­to­ri gra­di­li tu­ris­tič­ki kom­pleks. Ri­ječ je o eko­lo­škom sta­ni­štu pti­ca glo­bal­ne re­pu­ta­ci­je, jav­lja Ra­dio Slo­bod­na Eu­ro­pa. Za­sad, Us­tav­ni sud pro­gla­sio je ne­us­tav­nom Od­lu­ku o iz­mje­ni i do­pu­ni Pros­tor­nog pla­na Cr­ne Go­re do 2020. go­di­ne, ko­ju je 2012. do­ni­je­la Skup­šti­na, a ko­jom je zem­lji­štu ul­cinj­ske So­la­ne vra­ti­la sta­tus za­šti­će­nog po­dru­čja pre­dvi­đe­nog za pro­izvod­nju so­li.

Us­tav­ni sud oci­je­nio je da je Skup­šti­na pre­ko­ra­či­la svo­ja ov­la­šte­nja, od­nos­no iz ci­je­log pos­tup­ka ta­da is­klju­či­la Đu­ka­no­vi­će­vu vla­du, ko­ja, ka­ko tvr­de, po za­ko­nu pred­la­že pros­tor­ni plan, a Skup­šti­na ga do­no­si. Ve­se­lin Ba­ro­vić, po­du­zet­nik i bli­zak pri­ja­telj pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, s Eu­ro­fon­dom je pre­uzeo So­la­nu 2005. ka­da je ve­ćin­ski pa­ket te tvrt­ke ku­pio za oko 800.000 eura. Ba­ro­vić je po­ku­šao So­la­nu sa zem­lji­štem pro­da­ti za čak 250 mi­li­ju­na eura ra­ču­na­ju­ći na inves­ti­to­re ko­ji bi gra­di­li na tom

Dr­žav­no vlas­niš­tvo ko­ris­ti­lo se za po­diz ban­ci ko­ju kon­tro­li­ra Đukanovićeva obi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.