Obi­telj N. Đo­ko­vi­ća ula­že u vi­no­gra­de

Pro­izvod­nja vi­na Goran Đo­ko­vić, stric poz­na­tog te­ni­sa­ča, ku­pio je pet hek­ta­ra zem­lje kod To­po­le

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Obi­telj te­ni­sa­ča No­va­ka Đo­ko­vi­ća po­če­la je ula­ga­ti u pro­izvod­nju vi­na. Goran Đo­ko­vić, stric No­va­ka Đo­ko­vi­ća, ku­pio je pet hek­ta­ra zem­lje u se­lu Li­po­vac kod To­po­le, jav­lja Blic. Ri­ječ je o obra­đe­nom zem­lji­štu, na ko­jem tek tre­ba za­sa­di­ti vi­no­vu lo­zu. Goran Đo­ko­vić je ta­ko­đer pod­nio op­ći­ni To­po­la i pro­jekt za bu­du­ću vi­na­ri­ju, ko­ji tre­ba bi­ti odo­bren i do­bi­ti do­zvo­lu za grad­nju.

Hek­tar zem­lji­šta u tom se­lu tre­nut­no vri­je­di oko 4500 eura, a oče­ku­je se da će, na­kon do­la­ska Đo­ko­vi­ća, ci­je­na bi­ti i če­ti­ri pu­ta ve­ća, pri­je sve­ga zbog nji­ho­vog pla­na da se na­pra­ve dvi­je ma­nje, ek­s­klu­ziv­ne vi­na­ri­je. U vi­no­gra­du Đo­ko­vi­ća pla­ni­ra se sad­nja ne­ko­li­ko sor­ti vi­na, a sa­mo u vi­no­gra­de bit će ulo­že­no vi­še od 200.000 eura.

Ima­nje Đo­ko­vi­ća na­la­zi se uz 13 hek­ta­ra već za­sa­đe­nih vi­no­gra­da Bra­nis­la­va Avra­mo­vi­ća, ko­ji je pri­ja­telj i od­vjet­nik obi­te­lji Đo­ko­vić. Pre­ma ri­je­či­ma Dra­ga­na Jo­va­no­vi­ća, pred­sjed­ni­ka Op­ći­ne, “is­ko­ri­šte­ne su po­god­nos­ti no­vog za­ko­na, pa je za­šti­će­no po­dru­čje To­po­le s ge­ograf­skim po­ri­jek­lom“.

“Sva na­ša vi­na mo­gu se iz­vo­zi­ti na tr­ži­šta di­ljem svi­je­ta. Pri­je 11 go­di­na je bi­la sa­mo jed­na vi­na­ri­ja, a sa­da ih ima de­set. Ima­mo vi­na­ri­ju Ro­gan, ko­ju je otvo­rio naš čo­vjek ko­ji ži­vi u Ka­na­di, a u biv­ši PIK Ople­nac ulo­že­no je 3,5 mi­li­ju­na eura. Ta tvrt­ka je bi­la u ste­ča­ju, kup­lje­na je za 250.000 eura, a inves­ti­to­ri iz Sr­bi­je i Ru­si­je usko­ro će pro­izvo­di­ti šest mi­li­ju­na li­ta­ra vi­na, i to će bi­ti naj­ve­ća vi­na­ri­ja u dr­ža­vi”, ka­že Dra­gan Jo­va­no­vić. Za vi­no­grad od jed­nog hek­ta­ra, ko­ji da­je od pet do se­dam to­na gro­žđa go­diš­nje, po­treb­no je ula­ga­nje od 30.000 do 40.000 eura. Na jed­nom hek­ta­ru se sa­di 4000 čo­ko­ta.

Đo­ko­vić će iz­gra­di­ti dvi­je ma­nje ek­s­klu­ziv­ne vi­na­ri­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.