Ske So­la­ne

Učja ta od­lu­ka je pro­gla­še­na ne­us­tav­nom

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

zem­lji­štu. Pre­ma tvrd­nja­ma di­je­la opo­zi­ci­je i NVO sek­to­ra, ul­cinj­ska So­la­na ne­za­ko­ni­to se za­du­ži­va­la uz pre­šut­nu su­glas­nost dr­ža­ve či­ja se imo­vi­na ko­ris­ti­la kao po­kri­će za kre­di­te ko­je su vlas­ni­ci So­la­ne uzi­ma­li kod Pr­ve ban­ke, ko­ju kon­tro­li­ra Đukanovićeva obi­telj, i kod Cr­no­gor­ske ko­mer­ci­jal­ne ban­ke. Zem­lji­šte ko­je pre­ma ka­tas­tru ni­ka­da ni­je pri­pa­da­lo So­la­ni i ko­je je dr­žav­no, vlas­ni­ci So­la­ne su ban­ka­ma da­va­li kao za­log za kre­di­te, pa sa­da pos­to­ji mo­guć­nost da zem­lji­šte oko So­la­ne pri­pad­ne tim ban­ka­ma.

PD

anje kre­di­ta u Pr­voj telj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.