Bri­tan­ski me­na­dže­ri snaž­no se pro­ti­ve naj­a­vi iz­la­ska iz Eu­rop­ske uni­je

‘Brexit’ Pos­lov­ni kru­go­vi u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji pred­la­žu re­for­me i sma­nji­va­nje eu­rop­ske bi­ro­kra­ci­je umjes­to iz­la­ska nji­ho­ve zem­lje iz člans­tva u EU U SLU­ČA­JU IZ­LA­SKA VE­LI­KE BRI­TA­NI­JE IZ EU NAJ­AV­LJU­JE PRE­MJE­ŠTA­NJE SVO­JIH SJE­DI­ŠTA U DRU­GE EU­ROP­SKE ZEM­LJE,

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Bri­tan­ska vla­da obe­ća­la je do 2017. or­ga­ni­zi­ra­ti re­fe­ren­dum o bu­duć­nos­ti člans­tva u EU, a naz­na­ke nji­ho­va sta­va bit će jas­ni­je na sko­raš­njem sum­mi­tu EU

Bri­tan­ski pre­mi­jer Da­vid Ca­me­ron obve­zao se da će po­nov­no raz­mo­tri­ti ve­ze svo­je zem­lje s Europom, a po­tom do kra­ja 2017. gla­sa­či­ma omo­gu­ći­ti re­fe­ren­dum o člans­tvu u Eu­rop­skoj uni­ji. Ca­me­ron bi mo­gao pos­ti­ći do­go­vor na sum­mi­tu EU pla­ni­ra­nog za ve­lja­ču, uti­ru­ći put za jav­no gla­so­va­nje do lip­nja.

Bri­tan­ski pos­lov­ni li­de­ri o even­tu­ial­nom na­pu­šta­nju uje­di­nje­ne Eu­ro­pe, tzv. Brexi­tu, ima­ju slič­na miš­lje­nja. Ta­ko Ca­rolyn McCall, iz­vr­š­na di­rek­to­ri­ca zra­ko­plov­ne kom­pa­ni­je EasyJet ka­že da će ta kom­pa­ni­ja uči­ni­ti sve što mo­že ka­ko bi gra­đa­ni shva­ti­ti da im je po pi­ta­nju po­ve­zi­va­nja i ni­skih ci­je­na da­le­ko bo­lje os­ta­ti u EU.

“Mis­li­mo da bi bi­lo vr­lo te­ško za na­šu vla­de pre­go­va­ra­ti s još 27 ze­ma­lja čla­ni­ca ka­ko bi do­bi­li pra­vo le­te­nja kak­vo da­nas već ima­mo u EU, rek­la je McCall .

Sli­čan stav ima i Mic­ha­el O’Le­ary, os­ni­vač Rya­na­ira. “Mi vr­lo ak­tiv­no po­du­pi­re­mo kam­pa­nju za os­ta­nak Ve­li­ke Bri­ta­ni­je u EU. Ne­ma ap­so­lut­no ni­kak­ve sum­nje da je za bri­tan­sko gos­po­dar­stvo pu­no bo­lje bi­ti u Eu­ro­pi ne­go iz­van nje”, pre­no­si Re­uters nje­go­vu iz­ja­vu.

Tony Wo­od, pred­sjed­nik Rol­l­sRoyce Ae­ros­pa­cea ka­že da “pos­lov­ni lju­di ne vo­le ne­si­gur­nost, Na­še je pos­lo­va­nje vr­lo du­go­roč­no, po­treb­no nam je de­set go­di­na za di­zajn mo­to­ra, još 15 do 20 da ga na­pra­vi­mo, a po­tom ga ser­vi­si­ra­mo na­red­nih 15 do 20 go­di­na. Bi­lo ko­ja vr­sta po­li­tič­ke ne­si­gur­nost za nas ni­je do­bra”. Njegov ko­le­ga Do­ug Webb, ko­ji vo­di pro­izvod­nju di­je­lo­va za zra­ko­plo­ve u Meg­git­tu že­li da pos­lov­no okru­že­nje pru­ži mak­si­mal­nu po­dr­šku lak­šem pre­ko­gra­nič­nom tr­go­va­nju. Is­to ta­ko, že­li bi­ti u mo­guć­nos­ti tr­go­va­ti na što učin­ko­vi­ti­ji na­čin, sa što ma­nje bi­ro­kra­ci­je.

Za os­ta­nak Bri­ta­ni­je u EU za­la­že se i Ian Ro­bert­son, BMWov di­rek­tor za pro­da­ju i mar­ke­ting.

“Bri­ta­ni­ja ima naj­vi­še di­ver­zi­fi­ci­ra­nu auto­mo­bil­sku in­dus­tri­ju u Eu­ro­pi i če­t­vr­to je po ve­li­či­ni tr­ži­šte BMW Gru­pe u svi­je­tu. Iz per­s­pek­ti­ve na­še in­dus­tri­je bi­lo bi nam iz­nim­no žao gle­da­ti ka­ko Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja na­pu­šta EU.”

Kar­lTho­mas Ne­umann, iz­vr­š­ni di­rek­tor pro­izvo­đa­ča auto­mo­bi­la Opel, a ko­ji je vlas­nik bran­da Va­uxhall, pod­sje­ća da ta kom­pa­ni­ja ima pos­tro­je­nja u Lu­to­nu i El­le­sme­re Por­tu.

Ci­ti­gro­upov bri­tan­ski li­der Ja­mes Bar­drick na naj­a­vu Brexi­ta upo­zo­ra­va- “u tom bi slu­ča­ju mi mo­ra­li ope­ra­tiv­no pro­mi­je­ni­ti po­sao i pre­mjes­ti­ti odre­đe­ne pos­lo­ve na­trag u EU. To ni­je teh­nič­ki ne­mo­gu­će ... ali je enor­m­no sku­po i ne­vje­ro­jat­no ne­učin­ko­vi­to. A ska­la što su po­re­zi, pre­ki­da­nje tr­go­vin­skih to­ko­va, re­gu­la­ci­ja, ko­ji go­vo­re da bi za nas ali i za ener­get­ski sek­tor u cje­li­ni bi­lo bo­lje da Bri­ta­ni­ja os­ta­ne dio Eu­ro­pe.”

I dru­gi su­go­vor­ni­ci iz ener­get­skog sek­to­ra kao što je Ste­ve Hol­li­day sla­žu se da si ne mo­gu pri­ušti­ti gu­bi­tak pris­tu­pa eu­rop­skog ener­ge­ti­ci i me­đu­sob­nom po­ve­zi­va­nju. Bi­ti dio je­dins­tve­nog eu­rop­skog ener­get­skog tr­ži­šta ne­dvoj­be­no je bit­no za Ve­li­ku Bri­ta­ni­ju.

I pred­stav­ni­ci gra­đe­vi­na­ca sma­tra­ju da će iz­la­zak iz EU sma­nji­ti iz­rav­na ula­ga­nja u Lon­do­nu, što će us­po­ri­ti rast bro­ja rad­nih mjes­ta, a sa­mim ti­me i gra­đe­vin­ski za­mah.

Di­rek­tor ne­kret­nin­ske gru­pe Sa­vil­ls Mat Oak­ley is­ti­če ka­ko je “naj­ve­ći rizik onaj pe­ri­od pri­je gla­so­va­nja. Ho­će li on bi­ti tri mje­se­ca, šest mje­se­ci ili de­vet mje­se­ci mo­že­mo sa­mo na­ga­đa­ti. Raz­go­va­ra­li smo s ni­zom lju­di ko­ji su rek­li da će oz­bilj­no raz­mo­tri­ti pre­mje­šta­nje na­ših sje­di­šta.

Bit će pro­mje­na i u na­šem ras­tu u sred­njo­roč­nom raz­dob­lju, a te će pro­jek­ci­je sa­da pos­ta­ti du­go­roč­ne ako Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja od­lu­či oti­ći.”

Iz­vr­š­ni di­rek­tor in­dus­trij­ske gru­pe Ash­te­ad Ge­off Drab­ble ka­že“mi ima­mo sve vi­še sta­ri­jeg sta­nov­niš­tva a tre­ba­ju nam no­ve vje­šti­ne ka­ko bi os­ta­li glo­bal­no kon­ku­rent­ni. A na tr­ži­štu ko­je pos­ta­je sve vi­še glo­bal­no, stvar­no se bo­jim da će po­ve­ća­na iz­o­la­ci­ja do­dat­no po­gor­ša­ti tu si­tu­aci­ju.”

Gra­eme Mac­Do­nald glav­ni iz­vr­š­ni di­rek­tor JCB-a ne mis­li da će do­ći do ne­ke ve­li­ke razlike u od­no­su na sa­daš­nju bri­tan­sku tr­go­vi­nu s Europom. Ne sma­tra da je u bi­lo či­jem in­te­re­su za­us­ta­vi­ti tr­go­vi­nu ba­ri­je­ra­ma i po­djed­na-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.