ZA KAKADROVIRANJE TVR­DE DA ĆE SSE KA­DRO­VI ZBOG NE­SI­GUR­NOS­TI MA­NJE SE­LI­TI

TVRT­KE

Poslovni Dnevnik - - TEMA DANA -

ko­ji raz­miš­lja o pre­se­lje­nju na no­vi po­sao, a ni­je do­bro ni­ti za na­šeg kli­jen­ta pos­lo­dav­ca.”

Marc Bol­land, di­rek­tor u Mar­ks & Spen­ce­ru, na­po­mi­nje da da se ne­ke eu­rop­ske re­for­me mo­ra­ju oba­vi­ti.

“Za­pra­vo, mis­lim da je za Bri­ta­ni­ju naj­bo­lje vi­dje­ti u ko­jem smje­ru idu re­for­me pri­je ne­go što do­ne­smeo od­lu­ku o svom člans­tvu u EU. Eu­ro­pa je vr­lo va­žan za Mar­ks & Spen­cer, jer u EU ima­mo vi­še od 100 tr­go­vi­na”.

Vit­to­rio Co­lao iz Vo­da­fo­na u pi­smu ta­li­jan­skom lis­tu La Re­pub­bli­ca ka­že da je “pra­vo vri­je­me za re­ći ka­ko bi te re­for­me bi­le do­bre za ci­je­lu EU, a ne sa­mo za Ve­li­ku Bri­ta­ni­ju, po­ka­zu­ju­ći jas­no pred­nos­ti svi Eu­rop­lja­ni će do­bi­ti od njih”.

“Eu­rop­ske tvrt­ke su tri­le re­for­me već go­di­na­ma, na­ža­lost s ogra­ni­če­nim re­zul­ta­ti­ma, dok su na­ši na­tje­ca­te­lji u SADu i Azi­ji u me­đu­vre­me­nu ja­ko br­zo ras­li”, re­kao je.

RE­UTERS

Bri­tan­ski pre­mi­jer Da­vid Ca­me­ron raz­ma­tra op­cje o člans­tvu svo­je

ze­mj­le u EU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.