NO­VO AB­NOR­MAL­NO DO­BA U GLO­BAL­NOM GOS­PO­DAR­STVU

KO­MEN­TAR >> Pod­ba­čaj Ni­kad lo­ši­ja go­di­na za mas­li­nar­stvo u EU

Poslovni Dnevnik - - TEMA DANA - ANA MA­RIA

Zbog loših vre­men­skih uvje­ta i bo­les­ti ko­ja je za­hva­ti­la mas­li­ni­ke di­ljem Ita­li­je i Špa­njol­ske ci­je­na mas­li­no­vog ulja po­ras­la je u Eu­ro­pi za 20 pos­to što je po­go­do­va­lo Tu­ni­su da iz­voz mas­li­no­vog ulja u Eu­ro­pu po­ve­ća pet pu­ta.

Ka­tas­tro­fa u Ita­li­ji

“Ber­ba u Ita­li­ji proš­le je go­di­ne bi­la naj­sla­bi­ja u po­s­ljed­njih 25 go­di­na”, ko­men­ti­rao je Vi­to Mar­ti­el­li, ana­li­ti­čar Ra­bo­ban­ke, opi­su­ju­ći si­tu­aci­ju kao ka­tas­tro­fal­nu. Ukup­no, na svjet­skoj ra­zi­ni pro­izvod­nja ulja u ber­bi 2014.2015. je ni­ža za 26 pos­to na 2,4 mi­li­ju­na to­na, če­ino­zem­nim

Svanulo Tu­ni­su

No, ka­tas­tro­fal­na si­tu­aci­ja za eu­rop­ske mas­li­na­re za Tu­nis se po­ka­za­la unos­nom. Ova je afrič­ka z e -

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.