Europ­ski mas­li­na­ri pod na­le­tom iz­vo­za iz Tu­ni­sa

Poslovni Dnevnik - - TEMA DANA - FI­LI­PO­VIĆ GRČIĆ

Pad eu­rop­ske pro­izvod­nje za 26 pos­to is­ko­ris­tio je Tu­nis ko­ji je la­ni iz­ve­zao 303.000 to­na mas­li­no­va ulja, pet pu­ta vi­še ne­go 2014. go­di­ne

mu je uve­li­ke do­pri­ni­je­la upra­vo lo­ši­ja ber­ba u Špa­njol­skoj i Ita­li­ji. “Kup­ci su na mas­li­no­vo ulje u 2015. go­di­ni po­tro­ši­li do­dat­nih 231 mi­li­ju­na eura”, po­ru­či­li su iz is­tra­ži­vač­ke sku­pi­ne IRI do­dav­ši da je ci­je­na mas­li­no­va ulja na eu­rop­skom tlu po­ras­la za 19,8 pos­to u pr­vih 11 mje­se­ci proš­le go­di­ne. Mas­li­no­vom po to­ni tre­nut­no 17 pu­ta ve­ća od ci­je­ne Brent naf­te, a pri­je dvi­je go­di­ne su od­no­si bi­li bit­no dru­ga­či­ji - ci­je­na ulja iz­no­si­la je pe­ti­nu ci­je­ne naf­te.

je ulju ci­je­na mlja ka­ta­pul­ti­ra­na u sam vrh iz­voz­ni­ka mas­li­no­vog ulja, uz što je zas­lu­ži­la i ti­tu­lu dru­gog po ve­li­či­ni pro­izvo­đa­ča na­kon Špa­njol­ske. Iz­vješ­ća

po­ka­zu­ju da je Tu­nis tr­ži­šti­ma pro­dao re­kord­nih 303.000 to­na mas­li­no­vog ulja ili pet pu­ta vi­še ne­go go­di­nu ra­ni­je. No, tren­do­vi bi se po­no­vo mo­gli pro­mi­je­ni­ti. Na­ime, oče­ku­je se da će se na­sa­di mas­li­na u Eu­ro­pi opo­ra­vi­ti, a ber­ba u Tu­ni­su sla­bje­ti. Tu­ni­ški bi se iz­voz mo­gao pre­po­lo­vi­ti jer je ri­ječ o pod­neb­lju s ma­lo obo­ri­ma, pre­no­si The Fi­nan­ci­al Ti­mes.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.