Re­kord­ne ci­je­ne ogla­sa u Su­per Bowlu

Vr­to­gla­vi iz­no­si Rek­la­ma od 30 se­kun­di na­pla­ći­va­la se pet mi­li­ju­na do­la­ra

Poslovni Dnevnik - - TEMA DANA - MA­RIA MRVELJ

Tri­de­set se­kun­di rek­la­me u Su­per Bowlu ni­ka­da ni­je sta­ja­lo vi­še, tvr­di ame­rič­ka tvrt­ka Kan­tar Me­dia. Na­ime, ovo­ga vi­ken­da zbog 50. fi­na­la na­ci­onal­nog pr­vens­tva u ame­rič­kom no­go­me­tu ci­je­na rek­la­me od po­la mi­nu­te do­se­gla je vr­to­gla­vih pet mi­li­ju­na do­la­ra. To je dvos­tru­ko vi­še ne­go pri­je de­set go­di­na.

Una­toč ve­li­koj ci­je­ni, ogla­ši­va­či­ma se to ite­ka­ko is­pla­ti, bu­du­ći da je proš­le go­di­ne 114 mi­li­ju­na gle­da­te­lja pra­ti­lo pr­vens­tvo, a ove go­di­ne pro­cje­iako nju­je se da je gle­da­nost bi­la još i ve­ća. U po­s­ljed­njih 10 go­di­na naj­vi­še je za rek­la­me ti­je­kom Su­per Bowla iz­dvo­jio pi­var­ski div An­he­userBus­ch, čak 278 mi­li­ju­na do­la­ra. Sli­je­di ga Pep­si sa 172 mi­li­ju­na do­la­ra, dok je Co­caCo­la pla­ti­la 118,4 mi­li­ju­na do­la­ra.

“Na­go­va­ra­mo ogla­ši­va­če da svo­je kam­pa­nje pla­si­ra­ju sve ra­ni­je”, rek­la je Ta­ra Wal­pert Levy, di­rek­to­ri­ca mar­ke­tin­ga Go­oglea. Na­ime, njegov Yo­uTu­be već je ne­ko­li­ko go­di­na oaza za ogla­se Su­per Bowla, ih u zad­nje vri­je­me pre­ti­če Fa­ce­bo­ok, dru­gi onli­ne ogla­ši­vač­ki div.

Bu­du­ći da se ogla­ši­va­či sva­ke go­di­ne na­tje­ču za naj­bo­lju, naj­e­fek­t­ni­ju i naj­s­mješ­ni­ju rek­la­mu, nje­mač­ki por­tal Fo­cus.de obja­vio je ljes­tvi­cu ogla­sa ko­ji su obi­lje­ži­li ovo­go­diš­nji Su­per Bowl. U sa­mom vr­hu ori­gi­nal­nos­ti naš­li su se He­inz Ket­c­hup, za­tim tvrt­ka Do­ri­tos sa svo­jim čip­som te ko­rej­ski pro­izvo­đač elek­tro­ni­ke LG s rek­la­mom za no­vi LED te­le­vi­zor.

Ogla­ši­va­či na­la­ze ra­ču­ni­cu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.