AIR­BUS I BO­EING NA

UDA­RU EKO NOR­MI

Poslovni Dnevnik - - TEMA DANA -

Ti­je­kom ova­ga tjed­na mo­gao bi bi­ti pos­tig­nut spo­ra­zum zbog ko­jeg će Air­bus i Bo­eing mo­ra­ti pre­ki­nu­ti pro­izvod­nju ne­kih svo­jih mo­de­la. Me­đu­na­rod­na or­ga­ni­za­ci­ja za ci­vil­no zra­ko­plov­s­tvo (ICAO) pri­pre­ma pri­jed­log o emi­si­ja­ma ug­ljič­nog di­ok­si­da ko­je emi­ti­ra­ju zra­ko­plo­vi, a ko­ji bi se mo­gao odra­zi­ti na dva vo­de­ća pro­izvo­đa­ča zra­ko­plo­va. Ako bu­de pri­hva­ćen, pri­jed­log će po­ve­ća­ti pri­ti­sak na Air­bus da una­pri­je­di svoj naj­ve­ći mo­del A380, ali i na Bo­eing u ve­zi nje­go­va mo­de­la 747. Uko­li­ko ne us­pi­ju pos­ti­ći una­pre­đe­nja do 2023., oba pro­izvo­đa­ča mo­rat će za­us­ta­vi­ti pro­izvod­nju tih zra­ko­plo­va, na­vo­di Re­uters. Pre­go­vo­ri u sje­di­štu ICAO-a u Mon­tre­alu tra­ju do pet­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.