Pos­lov­noj Ame­ri­ci ‘di­že se ko­sa’ od Trum­pa i Cru­za

Zna­ju na če­mu su Ame­rič­ki biz­ni­sme­ni sve vi­še pri­da­ju sim­pa­ti­je H. Clin­ton

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - ANA MA­RIA FI­LI­PO­VIĆ GRČIĆ

Do­nal­du Trum­pu za­mje­ra­ju se sta­vo­vi o že­na­ma, imi­gran­ti­ma i mus­li­ma­ni­ma, a Te­du Cru­zu ek­s­trem­no des­ni sta­vo­vi i aro­gan­ci­ja

Ua­me­rič­koj bi pred­sjed­nič­koj kam­pa­nji mo­glo do­ći do pro­mje­ne od­no­sa sna­ga jer re­pu­bli­kan­ski pred­sjed­nič­ki kan­di­dat Do­nald Trump i njegov glav­ni iz­a­zi­vač Ted Cruz uži­va­ju sve ma­nje po­dr­ške kor­po­ra­tiv­ne Ame­ri­ke.

Trum­pu za­mje­ra­ju kon­tro­verz­ne sta­vo­ve i pre­tje­ra­nu sa­mo­hva­lu, a Cru­zu pre­tje­ra­nu kon­zer­va­tiv­nost. To is­to­vre­me­no po­di­že šanse de­mo- krat­skoj kan­di­dat­ki­nji Hil­lary Clin­ton. “Ako se iz­bor sve­de na Hil­lary Clin­ton i Cru­za, moj će glas sva­ka­ko ići Hil­lary. Iako se ne sla­žem baš u sve­mu s njom, s njom bar znam što do­bi­va­mo”, re­kao je lo­bist Jim Newso­me. Jo­shua Lewis, os­ni­vač Sal­mon Ri­ver Ca­pi­ta­la, nju­jor­škog inves­ti­cij­skog fon­da, di­je­li is­to miš­lje­nje.

“Mis­lim da je to đa­vo­lji iz­bor. Me­đu re­pu­bli­kan­ci­ma ima onih za ko­je bih mo­gao gla­so­va­ti. No, ni­ti je­dan od na­ve­de­ne dvo­ji­ce ne do­la­zi u ob­zir ni pod ko­jim okol­nos­ti­ma”, ka­že Lewis. Iako se mi­li­jar­der Do­nald Trump u pos­lov­nim kru­go­vi­ma sma­tra us­pješ­nim, za­bri­nu­tost unu­tar bran­še po­di­že otvo­re­nim na­pa­di­ma na že­ne, Mek­si­kan­ce, imi­gran­te te pri­pad­ni­ke dru­gih vje­ra po­put mus­li­ma­na.

Trump po­vje­re­nje ne uli­je­va ni ne­jas­nim, de­ta­lja li­še­nim, po­li­tič­kim obe­ća­nji­ma. Ne­ki od Trum­po­vih pri­jed­lo­ga mo­gli bi pa­ra­li­zi­ra­ti ame­rič­ku eko­no­mi­ju, a onaj da će Ap­ple sve di­je­lo­ve pro­izvo­di­ti u SADu struč­nja­ci su oci­je­ni­li ne­mo­gu­ćim.

No, ima i onih ko­ji ga ipak po­du­pi­ru. To su inves­ti­tor Carl Ic­han ko­ji za Trum­pa ka­že da je čo­vjek ko­ji će uz­dr­ma­ti Wa­shin­t­gon te Ike Per­l­mut­ter, iz­vr­š­ni di­rek­tor Mar­vel En­ter­ta­in­men­ta ko­ji je Trum­pu za kam­pa­nju do­ni­rao mi­li­jun do­la­ra. Cruz je pak kan­di­dat ko­jeg se ne­ri­jet­ko opi­su­je aro­gant­nim, a sa ek­s­trem­no des­nim sta­vo­vi­ma os­la­bio je šanse za po­bje­du, pi­še Fi­nan­ci­al Ti­mes. Paž­nju jav­nos­ti do­bio je 2013. kad je pro­tes­ti­rao zbog Oba­mi­nih zdrav­s­tve­nih re­for­ma. “Sma­tram da Cruz ni­je spo­so­ban vla­da­ti. On je bo­lji u spa­lji­va­nju ku­će, ne­go nje­noj iz­grad­nji”, tvr­di Jo­shua Lewis.

RE­UTERS

Do­nald Trump oda­ši­lje ne­jas­na obe­ća­nja, dok se Te­da Cru­za per­ci­pi­ra kao po­li­ti­ča­ra ko­ji ni­je spo­so­ban vla­da­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.