Mon­san­to se okre­će su­rad­nji s BASF-om

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Na­kon

što mu je ChemChi­na pre­ote­la Syn­gen­tu, ame­rič­ki Mon­san­to mo­gao bi se okre­nu­ti dub­ljoj su­rad­nji s nje­mač­kim BASFom. Mon­san­to već du­že vri­je­me sma­tra ka­ko tre­ba pre­uze­ti ili se po­ve­za­ti s kom­pa­ni­jom iz seg­men­ta za­štit­nih sred­sta­va u po­ljo­pri­vre­di ka­ko bi kup­ci­ma svog sje­me­na pru­žio za­okru­že­nu us­lu­gu. Na­kon što su Ki­ne­zi proš­lo­ga tjed­na obja­vi­li 43 mi­li­jar­de do­la­ra vri­jed­nu po­nu­du za švi­car­sku Syn­gen­tu ko­ju je Mon­san­to že­lio ku­pi­ti la­ni, Ame­ri­kan­ci na­mje­ra­va­ju is­pi­ta­ti no­ve op­ci­je.

Pre­ma na­vo­di­ma upu­će­nih ame­rič­kih ban­ka­ra či­ja raz­miš­lja­nja pre­no­si Fi­nan­ci­al Ti­mes, vje­ro­jat­ni is­hod tre­ba­la bi bi­ti snaž­ni­ja su­rad­nja s BASFom. Nje­mač­ka kom­pa­ni­ja tre­ći je svjet­ski pro­izvo­đač ke­mij­skih za­štit­nih sred­sta­va za po­ljo­pri­vre­du, a sa Mon­san­tom u po­dru­čju is­tra­ži­va­nja i ra­zvo­ja su­ra­đu­je od 2007. go­di­ne. BASF je su­ge­ri­rao ka­ko ne raz­miš­lja o prodaji svog agro­ke­mij­skog biz­ni­sa ko­ji po pro­cje­na­ma vri­je­di pre­ko 20 mi­li­jar­di eura.

Ni­jem­ci­ma bi sna­že­nje su­rad­nje s Mon­san­tom do­ni­je­lo ja­ča­nje tog di­je­la biz­ni­sa jer su u os­ta­lim seg­men­ti­ma, po­put pro­izvod­nje ke­mi­ka­li­ja te plas­tič­nih ma­sa, pod snaž­nim pri­ti­skom kon­ku­ren­ci­je.

Ame­ri­kan­ci­ma tre­ba za­okru­že­na us­lu­ga

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.