Iran tra­ži da mu se nafta pla­ća u eu­ru

Od­mak od ame­rič­ke va­lu­te

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Kup­ci

iran­ske naf­te pla­ćat će je is­klju­či­vo u eu­ru, saz­na­je Re­uters iz upu­će­nih iz­vo­ra bli­skih iran­skoj na­ci­onal­noj naf­t­noj kom­pa­ni­ji. Pre­ma tim na­vo­di­ma, pla­ća­nje u eu­ru od­no­si se na ne­dav­no pot­pi­sa­ne ugo­vo­re s fran­cu­skim naf­t­nim di­vom To­ta­lom, špa­njol­skim pre­ra­đi­va­čem Cep­som te Li­tas­com, po­druž­ni­com za tr­go­vi­nu naf­tom ru­skog Lu­ko­ila. Ru­ska i fran­cu­ska naf­t­na kom­pa­ni­ja od­bi­li su ko­men­ti­ra­ti na­vo­de, dok je Cepsa os­ta­la ne­dos­tup­na.

Osim to­ga, Re­uters na­vo­di da je Iran za­tra­žio od In­di­je i os­ta­lih ku­pa­ca ko­ji mu još duguju no­vac za pri­je is­po­ru­če­nu naf­tu da je pla­te u za­jed­nič­koj eu­rop­skoj va­lu­ti, a ne u do­la­ru ko­ji je već de­set­lje­ći­ma vo­de­ća va­lu­ta u me­đu­na­rod­noj tr­go­vi­ni naf­tom. Sa­mo In­di­ja du­gu­je šest mi­li­jar­di do­la­ra.

Ana­li­ti­ča­ri ocje­nju­ju da iran­ski zah­tje­vi ima­ju smis­la s ob­zi­rom da Eu­ro­pa pos­ta­je vo­de­ći tr­go­vin­ski part­ner te dr­ža­ve, u si­ječ­nju iz­aš­le iz 12go­diš­nje me­đu­na­rod­ne iz­o­la­ci­je. Me­đu­tim, in­zis­ti­ra­nje na eu­ru su­ge­ri­ra da je Te­he­ran i da­lje ne­po­vjer­ljiv pre­ma ame­rič­koj po­li­ti­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.