SI­EMENS UKI­DA I SE­LI

//// 1000 RAD­NIH MJES­TA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Nje­mač­ki in­dus­trij­ski kon­glo­me­rat Si­emens pla­ni­ra uki­nu­ti ili pre­se­li­ti u dru­ge zem­lje vi­še od 1000 rad­nih mjes­ta iz odje­la za pro­izvod­nju naf­t­ne i ru­dar­ske opre­me zbog sma­nje­nih ula­ga­nja ku­pa­ca. Na pre­zen­ta­ci­ji tro­mje­seč­nih re­zul­ta­ta, iz­vr­š­ni di­rek­tor Si­emen­sa Joe Ka­eser priz­nao je ne­dav­no da se taj odjel - kao i odjel za ener­gi­ju i plin - bo­ri sa struk­tur­nim pro­mje­na­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.