Di­zaj­ner­ske koz­me­tič­ke li­ni­je na pu­tu osva­ja­nja stra­nih tr­ži­šta

S mod­nih pis­ta na po­li­ce La­na Bi­on­dić i Hip­py Gar­den pro­ši­ri­li pos­lo­va­nje s bren­do­vi­ma S.Fresh i Pu­re & Na­tu­ral BREND KO­JI U SVOM ASOR­TI­MA­NU IMA I 100% PRI­ROD­NU KOZ­ME­TI­KU,

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - MARTA DUIĆ

Obje di­zaj­ne­ri­ce od­lu­či­le su se u no­vu bran­šu za­ko­ra­či­ti s pri­rod­nom, koz­me­ti­kom ko­ja je glo­bal­ni hit

Mod­ne di­zja­ne­ri­ce La­na Bi­on­dić i Đurđica Vor­ka­pić, ko­ja sto­ji iza pros­lav­lje­nog do­ma­ćeg bren­da Hip­py Gar­den, od­lu­či­le su se od­mak­nu­ti od mo­de i na tr­ži­šte pla­si­ra­le svo­je koz­me­tič­ke li­ni­je. Po­put mno­gih svjet­ski re­no­mi­ra­nih mod­nih ime­na, i ove da­me kre­ira­le su bren­do­ve pri­rod­ne koz­me­ti­ke ko­ji­ma osva­ja­ju na­še tr­ži­šte, a ci­lja­ju i na ino­zem­no.

“S.Fresh je sve ono što sam tra­ži­la za se­be sa­mu, a s ob­zi­rom na to da tak­va koz­me­tič­ka li­ni­ja ni­je pos­to­ja­la, mo­ra­la sam je sa­ma iz­mis­li­ti. Nje­gu­jem se koz­me­ti­kom od svo­je 12 go­di­ne i vra­ti­la sam se na sam su­štin­ski po­če­tak, a to uklju­ču­je či­nje­ni­cu da je do­bar scrub, pe­eling ili po­lish ovis­no o di­je­lu ti­je­la i do­bu go­di­ne, naj­važ­ni­ja os­no­va jer, ako su vam po­re ne­čis­te ili pre­op­te­re­će­ne ne mo­gu vi­še upi­ti ni­šta i li­ce pos­ta­je umor­no i uga­še­no. Na­kon što se po­re očis­te mo­ra­ju upi­ti ne­što što ih du­bo­ko hra­ni i pri­rod­no je, po­put mas­la­ca i ete­rič­nih ulja i na kra­ju sve to ne mo­ra sta­ja­ti pre­vi­še, mo­ra iz­gle­da­ti li­je­po, a za­što ne bi bi­lo i izvor­no hr­vat­sko? Ta­ko se rodio S.Fresh ko­ji sa­da već kroz pro­daj­ne mre­že dma, web sho­pa te oda­bra­nih ma­lo­pro­da­ja dos­tu­pan di­ljem Hr­vat­ske”, po­jas­ni­la nam je ide­ju La­na Bi­on­dić.

Lo­gi­čan sli­jed

Hip­py Gar­den kroz di­zajn i mod­no iz­ra­ža­va­nje pos­lu­je vi­še od 15 go­di­na sto­ga Đurđica Vor­ka­pić ka­že ka­ko je bi­lo ne­mi­nov­no da u jed­nom tre­nut­ku sam brend poč­ne zah­ti­je­va­ti ople­me­nji­va­nje po­nu­de.

“Či­nje­ni­ca je da sve oz­bilj­ne svjet­ske ku­će osim mod­nog di­zaj­na pro­izvo­de i pla­si­ra­ju raz­ne dru­ge pro­izvo­de. Mi smo taj is­ko­rak u Hr­vat­skoj uči­ni­li s Hip­py Gar­den Pu­re&Na­tu­ral koz­me­ti­kom. Pr­vi smo mod­ni brend ko­ji u svom asor­ti­ma­nu ima i 100 pos­to pri­rod­nu koz­me­ti­ku, i na­rav­no da na to­me ne sta­je­mo. Na­ime tre­nut­no ra­di­mo na ra­zvo­ju no­ve li­ni­je 100 pos­to pri­rod­nih pro­izvo­da”, ot­kri­la nam je Đurđica Vor­ka­pić.

Ka­ko ka­že Bi­on­dić, naj­ve­ći us­pjeh nje­zi­ne koz­me­tič­ke li­ni­je taj da nje­ni pro­izvo­di po­put SOS me­le­ma po­ma­žu pri pso­ri­ja­zi, ne­uro­der­mi­ti­su te her­pes sim­plexu i to do te mje­re da ih ne­ki der­ma­to­lo­zi i li­ječ­ni­ci pre­pi­su­ju svo­jim pa­ci­jen­ti­ma.

“Na tak­ve re­zul­ta­te smo iz­u­zet­no po­nos­ni te nas

Đurđica Vor­ka­pić

Hip­py Gar­den tje­ra­ju da i da­lje is­tra­žu­je­mo u ino­va­tiv­nom smis­lu”, ka­že Bi­on­dić. Kao još je­dan ve­lik us­pjeh na­vo­di što ih sa­mi dis­tri­bu­te­ri kon­tak­ti­ra­ju nu­de­ći su­rad­nju i iz su­sjed­nih ze­ma­lja te su tre­nut­no u pre­go­vo­ri­ma za ši­re­nje u Slo­ve­ni­ji, Sr­bi­ji i Cr­noj Go­ri. Uz to, ka­že Bio-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.