DO­BIT TR­GO­VA­CA

KRI­MI­NAL KRA­DE

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Or­ga­ni­zi­ra­ni kri­mi­na­li­tet u ma­lo­pro­da­ji, a po­se­bi­ce u obli­ku pro­va­la, raz­boj­ni­šta­va, raz­boj­nič­kih kra­đi i slič­nih kaz­ne­nih dje­la, pred­stav­lja naj­ve­ći iz­a­zov za ma­lo­pro­da­ju i pre­ven­ci­ju gu­bi­ta­ka. Tvr­de to or­ga­ni­za­to­ri Pr­ve me­đu­na­rod­ne kon­fe­ren­ci­je “Si­gur­nost u ma­lo­pro­da­ji” ko­ja će se – u or­ga­ni­za­ci­ji Hr­vat­skog fo­ru­ma za ur­ba­nu si­gur­nost i ča­so­pi­sa Za­šti­ta - odr­ža­ti 11. ve­lja­če, u ho­te­lu Wes­tin u Za­gre­bu. Do­ma­ći i stra­ni struč­nja­ci ras­prav­ljat će o na­či­ni­ma ko­ji­ma se ma­lo­pro­da­ja mo­že su­prot­sta­vi­ti iz­a­zo­vi­ma or­ga­ni­zi­ra­nog kri­mi­na­la, a me­đu nji­ma će bi­ti i pred­stav­ni­ci ve­li­kih kom­pa­ni­ja po­put Ama­zo­na, Ikee, Agro­ko­ra...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.