Ter­ra Or­ga­ni­ca pos­ta­la ek­s­klu­ziv­ni zas­tup­nik Oshad­hi bren­da

Ak­vi­zi­ci­je i ape­ti­ti Pre­uze­li Smi­lje i bo­si­lje, ne mis­le sta­ti

Poslovni Dnevnik - - TRGOVINA & PRODAJA -

Na­kon jed­no­go­diš­njih pre­go­vo­ra s vlas­ni­ci­ma tvrt­ke Smi­lje i bo­si­lje i tvrt­kom Ayus Gm­bh, vlas­ni­ci­ma i pro­izvo­đa­či­ma Oshad­hi bren­da, hr­vat­ska tvrt­ka Ter­ra Or­ga­ni­ca ku­pi­la je Smi­lje i bo­si­lje i pos­ta­la ek­s­klu­ziv­ni zas­tup­nik Osha­di­ja na na­šem tr­ži­štu.

“S ob­zi­rom na vi­so­ke udje­le u pro­daj­nim re­zul­ta­ti­ma tvrt­ke Smi­lje i bo­si­lje, ko­joj je Ter­ra Or­ga­ni­ca bi­la vo­de­ći ku­pac te či­ni­la pre­ko 60 pos­to pro­da­je, od­lu­či­li smo se na kup­nju. To je bio lo­gi­čan nas­ta­vak pro­daj­nih re­zul­ta­ta ko­je smo os­tva­ri­va­li dis­tri­bu­ci­jom Oshad­hi pro­izvo­da”, po­jas­ni­la je Ni­ko­li­na Ka­rin, os­ni­va­či­ca Ter­ra Or­ga­ni­ce.

Ka­ko tvr­di, Oshad­hi pred­stav­lja pre­mi­um brend u po­dru­čju aro­ma­te­ra­pi­je, od sa­mih po­če­ta­ka vi­so­ko je po­zi­ci­oni­ran u oči­ma po­tro­ša­ča, a u svom pro­fe­si­onal­nom ra­du ko­ris­te ga i naj­poz­na­ti­ji fi­to­aro­ma­te­ra­pe­uti.

“Ter­ra Or­ga­ni­ca će pro­gra­mi­ma ko­je os­tva­ru­je od po­čet­ka pre­uzi­ma­nja po­di­ći brend na još vi­šu ra­zi­nu te ga uč­vr­sti­ti kao vo­de­ći pre­mi­um brend ete­rič­nih ulja na na­šem tr­ži­štu, a u bu­duć­nos­ti i ši­re. Brend Oshad­hi je i po­s­ljed­njih se­dam go­di­na svo­ga ra­zvo­ja na hr­vat­skom tr­ži­štu mo­gao za­hva­li­ti pri­je sve­ga tvrt­ki Ter­ra Or­ga­ni­ca ko­ja ni­je či­ni­la sa­mo 60 pos­to nje­go­ve pro­da­je, ne­go i ak­tiv­no su­dje­lo­va­la u pro­mo­ci­ji i pre­poz­nat­lji­vos­ti sa­mog bren­da kroz raz­ne ak­tiv­nos­ti ko­je je po­du­zi­ma­la o svom tro­šku. Ovim pre­uzi­ma­njem uč­vr­š­ću­je­mo vo­de­ću po­zi­ci­ju u po­dru­čju ma­lo­pro­da­je ete­rič­nih ulja, te ja­če ula­zi­mo u po­dru­čje ve­le­pro­da­je, gdje ima­mo ek­s­klu­zi­vi­tet za Oshad­hi pro­izvo­de, a pot­pu­nom kon­tro­lom nad pri­mje­nom vi­so­kih mar­ke­tin­ških stan­dar­da na brend Oshad­hi uč­vr­š­ću­je­mo i ja­ča­mo sta­tus bren­da na na­šem tr­ži­štu”, po­ru­či­la je Ka­rin. Proš­la go­di­na je za Ter­ra Or­ga­ni­cu, ve­li, bi­la iz­vr­s­na, ali i iz­a­zovn. Pos­ti­gli su 54 pos­to ve­će pri­ho­de u od­no­su na 2014. Osim to­ga, Ter­ra Or­ga­ni­ca je ku­pi­la i vlas­ti­te pos­lov­ne pros­to­re, uš­la u im­ple­men­ta­ci­ju no­vog in­for­ma­cij­skog sus­ta­va te po­ve­ća­la broj za­pos­le­ni­ka. Ka­ko ka­že Ka­rin, pos­lo­va­nje te­me­lje na tri glav­ne gru­pe pro­izvo­da, toč­ni­je na ete­rič­nim ulji­ma i aro­ma­te­ra­pij­skom asor­ti­ma­nu, za­tim na pri­rod­noj koz­me­ti­ci te na pri­rod­nim do­da­ci­ma pre­hra­ni i funk­ci­onal­noj hra­ni.

“S pr­ve dvi­je gru­pe pro­izvo­da do­mi­nant­ni smo u seg­men­tu in­ter­net ma­lo­pro­da­je i tu do­mi­na­ci­ju že­li­mo i za­dr­ža­ti, a sva­ka­ko pla­ni­ra­mo po­ve­ća­ti i udje­le u prodaji pri­rod­nih do­da­ta­ka pre­hra­ni i funk­ci­onal­ne hra­ne. Zna­čaj­ni pla­no­vi od­no­se se i na ši­re­nje fi­zič­ke ma­lo­pro­da­je, kao i ve­ćih ak­tiv­nos­ti u po­dru­čju ve­le­pro­da­je, ko­ja ni­je za­po­če­la dis­tri­bu­ci­jom Oshad­hi bren­da, već je to pro­du­že­tak us­pješ­nih re­zul­ta­ta u po­dru­čju dis­tri­bu­ci­je vo­de­ćeg bri­tan­skog pre­mi­um bren­da or­gan­ske koz­me­ti­ke Gre­en Pe­ople. Uz pre­uzi­ma­nja ma­njih tvrt­ki, u pla­nu su i stra­te­ški sa­ve­zi ko­ji će do­dat­no oja­ča­ti po­zi­ci­ju tvrt­ke Ter­ra Or­ga­ni­ca na hr­vat­skom tr­ži­štu”, ot­kri­la je Ka­rin.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.