Pe­ro­vić, Smu­đa i Gra­din­š­čak preš­li u Se­dam IT

Ak­vi­zi­ci­je Naj­ve­ći hr­vat­ski pro­izvo­đač CRM-a pri­vu­kao struč­nja­ke za uprav­lja­nje kup­ci­ma

Poslovni Dnevnik - - TRGOVINA & PRODAJA -

Naj­ve­ći hr­vat­ski pro­izvo­đač CRMa, tvrt­ka Se­dam IT, ko­ju vo­di An­te Ju­ri­šić, pri­vuk­la je tri is­kus­na IT me­na­dže­ra s ko­ji­ma že­li oja­ča­ti pro­da­ju i uprav­lje­nje kup­ci­ma na re­gi­onal­nom ni­vou Igo­ra Pe­ro­vi­ća, Gor­da­na Smu­đa i Mar­ti­nu Gra­din­š­čak. Tvrt­ka za­poš­lja­va 77 rad­ni­ka.

“Raz­li­ku ko­ju či­ni Se­dam IT vid­lji­va je i bo bro­ju pri­ja­va kan­di­da­ta, ali i po kva­li­te­ti ka­dra ko­ji se že­li pri­dru­ži­ti na­šem ti­mu”, po­jaš­nja­va­ju u Se­dam IT-u.

Do­ma­će IT tvrt­ke, na­ime, sve te­že priv­la­če vr­hun­ske IT struč­nja­ke zbog pri­mam­lji­vih po­nu­da iz ino­zem­s­tva. Sto­ga u Se­dam ITu do­la­zak no­vih struč­nja­ka sma­tra­ju ve­li­kim us­pje­hom.

Igor Pe­ro­vić ima 15 go­di­na is­kus­tvo u bran­ši. U Se­dam IT pre­šao je iz Eric­sso­na NT gdje je po­s­ljed­nje tri go­di­ne pru­žao iz­rav­nu po­dr­šku kraj­njim ko­ris­ni­ci­ma. Pret­hod­no je ra­dio u No­ki­ji, Vip­ne­tu i Ver­su.

Gor­dan Smuđ pak ima de­set go­di­na is­kus­tva. Ra­dio je na ve­li­kim pro­jek­ti­ma za Per­pe­tu­um Mo­bi­le, te vo­dio kli­jen­te u King ICTu, Re­cro Ne­tu i S&Tu Hr­vat­ska. Mar­ti­na Gra­din­š­čak ima pet go­di­na is­kus­tva. Ka­ri­je­ru je za­po­če­la u glo­bal bu­si­ness odje­lu IBMa Hr­vat­ska, a nas­ta­vi­la je kao vo­di­te­lji­ca ključ­nih ku­pa­ca Storm Com­pu­ter­sa.

PIX

An­te Ju­ri­šić že­li tvrt­ku okre­nu­ti pre­ma iz­vo­zu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.