ČI­TA­TI NA PA­PI­RU

STU­DEN­TI PRE­FE­RI­RA­JU

Poslovni Dnevnik - - TRGOVINA & PRODAJA -

Una­toč op­čoj di­gi­ta­li­za­ci­ji, stu­den­ti pre­fe­ri­ra­ju pa­pir­na­te knji­ge. Re­zul­tat je to is­tra­ži­va­nja ko­je je pro­ve­la pro­fe­so­ri­ca li­nlin­gi­vis­ti­ke Na­oimi BBa­ron s Ame­ri­can Uni­ver­sityja na­pra­viv­ši stu­di­ju na vi­še od 300 sv­sve­uči­li­šta u SAD-u, JaJa­pa­nu, Nje­mač­koj i SSlo­vač­koj. Pre­ma nj­nje­nim po­da­ci­ma 929 pos­to stu­de­na­ta za “oz­bilj­no­bilj či­či­ta­nje”j” pre­fe­ri­ra­nje pa­pir­na­te knji­ge, a ne e-či­ta­če, lap­to­pe, ra­ču­na­la, ta­ble­te i mobitele. Dio stu­de­na­ta to ni­je objas­nio sa­mo prak­tič­noš­ću, od­nos­no bo­ljom kon­tro­lom gdje su sta­li sa či­ta­njem, već i bo­ljim osje­ća­jem pri­li­kom či­ta­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.