SA CLO­UD US­LU­GA­MA

NO­VI OK­VIR ZA PO­SAO

Poslovni Dnevnik - - TRGOVINA & PRODAJA -

Na­kon što je Europ­ski sud kra­jem proš­le go­di­ne po­ni­štio ta­ko­zva­ni “Sa­fe Har­bo­ur” do­go­vor, te­me­ljem ko­jeg Amazon, Fa­ce­bo­ok, Go­ogle i Mi­cro­soft po­dat­ke o tvrt­ka­ma i gra­đa­ni­ma iz EU dr­že u SAD-u, Eu­rop­ska ko­mi­si­ja i Vla­da SAD-a obja­vi­le su da su do­go­vo­ri­le no­vi na­crt tog spo­ra­zu­ma. Spo­ra­zum je iz­nim­no va­žan za ra­zvoj svih vr­ta clo­ud us­lu­ga ko­je se pru­ža­ju na po­dru­čju EU i SAD-a. Europ­ski sud sru­šio je do­sa­daš­nju ver­zi­ju spo­ra­zu­ma, jer je Snowde­no­va is­tra­ga jas­no po­ka­za­la da ame­rič­ke kom­pa­ni­je ni­su mo­gle efi­kas­no za­šti­ti­ti po­dat­ke o tvrt­ka­ma i gra­đa­ni­ma iz EU od špi­ju­ni­ra­nja ame­rič­kih taj­nih služ­bi. Eu­rop­ska ko­mi­si­ja tvr­di da no­vi ok­vir no­vi za­šti­tu te­melj­nih pra­va Eu­rop­lja­ni­ma i da se SAD obve­zao da ne­će pro­vo­di­ti ma­sov­ni ne­se­lek­ti­ra­ni nad­zor nad Eu­rop­lja­ni­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.