Eu­ro­pa pr­vi put na je­dan tje­dan po­ve­za­la star­tu­pe

Kon­fe­ren­ci­je Do­ma­ći star­tu­pi po­zi­va­ju na iz­grad­nju eko­sus­ta­va i po­bolj­ša­va­nje IT obra­zo­va­nja zbog ne­dos­tat­ka struč­nih ka­dro­va

Poslovni Dnevnik - - ICT & LOGISTIKA -

UEu­rop­skoj uni­ji una­zad go­di­nu da­na sta­sa­lo je 13 star­tupa jed­no­ro­ga, od­nos­no mla­dih tvrt­ki či­ja je pro­cje­nje­na tr­žiš­na vri­jed­nost ve­ća od mi­li­ijar­du do­la­ra. Oni su dio no­ve eko­no­mi­je ko­ju za­go­va­ra Eu­rop­ska ko­mi­si­ja ko­ja je za­klju­či­la pr­vi Star­tup We­ek Eu­ro­pe do­ga­đaj, ko­ji se odr­žao odr­žao u Za­gre­bu, Ri­je­ci i Ši­be­ni­ku te di­ljem Uni­je.

U Za­gre­bu je An­to­ni­ja Bi­lić Arar pred­sta­vi­la eu­rop­skog jed­no­ro­ga BlaBlaCar, ko­ji nu­di us­lu­gu po­ve­zi­va­nja vo­za­ča i put­ni­ka. Ivo Špi­gel, su­os­ni­vač ZIPa pred­sta­vio je no­vu knji­gu in­ter­v­jua s us­pješ­nim erup­skim star­tup os­ni­va­či­ma The Eu­ro­pe­an Star­tup Re­vo­lu­ti­on, a Her­mes Ar­ri­aga pred­sta­vio pro­gram no­vog in­ku­ba­to­ra zva­nog The In­ku­ba­tor.

Alan Su­mi­na, di­rek­tor i os­ni­vač tvrt­ke Na­no­bit po­jas­nio je ka­ko je da­nas naj­ve­ći pro­blem star­tupa i us­pješ­nih teh­no­lo­ških tvrt­ki u Hr­vat­skoj pro­na­ći kva­li­tet­ne lju­de. “Kad bi­smo mo­gli za­pos­li­ti 15 lju­di u Hr­vat­skoj, od­mah bi­smo to na­pra­vi­li ali ne­ma ih”, ka­že Su­mi­na.

To­mis­lav Bi­lić iz In­c­ho­oa do­dao je da je nuž­no da za­jed­ni­ca sa­ma nas­ta­vi gra­di­ti eko­sus­tav po­put Osijek Sof­twa­re Cityja ko­ji je mo­ti­vi­rao mno­ge mla­de da raz­mis­le o ka­ri­je­ri u ITu te ra­di na poT. bolj­ša­nju obra­zo­va­nja.

FO­TO

Bi­lić, T. Car, A. Su­mi­na i I. Br­kan na Star­tup Eu­ro­pe We­eku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.