Re­flec­ta In­teLED šte­di i do 90 pos­to ener­gi­je

Do­bra ide­ja Sus­tav je prilagodljiv i omo­gu­ća­va ra­ci­ona­li­za­ci­ju tro­ško­va za in­dus­trij­ske pros­to­re

Poslovni Dnevnik - - ICT & LOGISTIKA - MARTA DUIĆ

Re­flec­ta In­teLED ra­s­vje­ta ima pre­dvi­đe­ni ži­vot­ni vi­jek do 200.000 sa­ti ra­da

Re­flec­ta Gru­pa, jed­na od ri­jet­kih tvrt­ki ko­ja kon­ti­nu­ira­no ra­di na po­bolj­ša­nju pro­izvo­da ti­je­kom po­s­ljed­njih de­set go­di­na, pro­izvo­di i dvi­je do tri ino­va­ci­je go­diš­nje ko­je omo­gu­ća­va­ju do­dat­ne ušte­de ener­gi­je.

Re­flec­ta rje­še­nja su do­sad ušte­dje­la u raz­li­či­tim sek­to­ri­ma in­dus­tri­je vi­še od 15 mi­li­ju­na eura, 175 mi­li­ju­na ki­lo­vat­sa­ti stru­je i sma­nji­la emi­si­je ug­ljič­nog di­ok­si­da za vi­še od 95 mi­li­ju­na ki­lo­gra­ma. Ra­zvoj po­s­ljed­nje ino­va­ci­je Re­flec­ta LED sis­te­ma tra­jao je vi­še od dvi­je go­di­ne. Re­flec­ta In­teLED je spoj naj­no­vi­je teh­no­lo­gi­je LED ra­s­vje­te i in­te­li­gent­nih sus­ta­va uprav­lja­nja ko­ji os­tva­ru­je do 90 pos­to ušte­da s pre­dvi­đe­nim ži­vot­nim vi­je­kom do 200.000 sa­ti ra­da, uz iz­nim­nu kva­li­te­tu osvi­jet­lje­nos­ti.

Ka­ko ka­žu iz Re­flec­te, In­teLED do­no­si rje­še­nja za do­sa­daš­nje ne­dos­tat­ke ko­ji su pri­sut­ni kod tre­nut­no dos­tup­ne teh­no­lo­gi­je LED ra­s­vje­te na tr­ži­štu, po­put sla­be kak­vo­će svje­tlos­ti i za­gri­ja­va­nja, a po­se­ban je po to­me što omo­gu­ća­va ve­li­ku ušte­du ener­gi­je za sve in­dus­trij­ske pros­to­re. In­teLED se mo­že u pot­pu­nos­ti pri­la­go­di­ti spe­ci­fič­nim po­tre­ba­ma sva­kog kli­jen­ta, s ti­me da to ne utje­če na uni­ver­zal­nost i jed­nos­tav­nost ko­ri­šte­nja.

“Svje­tlo mo­že bi­ti ključ­ni re­surs i alat za sma­nje­nje tro­ško­va, po­bolj­ša­nje pro­duk­tiv­nos­ti i po­ve­ća­nja do­da­ne vri­jed­nos­ti. Na go­diš­njoj ra­zi­ni, pra­vim iz­bo­rom ra­s­vjet­nih sus­ta­va mo­gu­će je ušte­dje­ti i do 200.000 eura u jed­nom pro­izvod­nom po­go­nu, a sa­ma inves­ti­ci­ja je is­pla­ti­va već na­kon go­di­nu do dvi­je. U to­ku slje­de­će go­di­ne oče­ku­je­mo do­dat­no po­ve­ća­nje pri­ho­da za naj­ma­nje 30 pos­to i zna­čaj­no po­ve­ća­nje re­ali­za­ci­je na po­dru­čju Hr­vat­ske, za­hva­lju­ju­ći i broj­nim na­tje­ča­ji­ma za bes­po­vrat­na sred­stva ko­ji­ma se po­ti­ču in­dus­tri­je na ula­ga­nje u ener­get­ski učin­ko­vi­ta rje­še­nja. “Naš dalj­nji ra­zvoj­ni cilj svo­di se na upo­tre­bu do­sad pro­na­đe­nih rje­še­nja i u svr­he ulič­ne tj. jav­ne ra­s­vje­te, gdje će raz­li­ka od 20 pos­to ve­ćih ušte­da elek­trič­ne ener­gi­je, u us­po­red­bi s kla­sič­nim LED rje­še­nji­ma, bi­ti vr­lo za­nim­lji­va za inves­ti­to­re kod za­mje­ne jav­ne ra­s­vje­te”, po­ru­či­li su iz Re­flec­te.

Ti­je­kom bri­tan­skog sa­lo­na ino­va­ci­ja ko­ji je odr­žan u pos­lov­nom sre­di­štu Lon­do­na, ova je ino­va­ci­ja pri­vuk­le ve­li­ku po­zor­nost, a sti­žu im i upi­ti o mo­gu­ćim su­rad­nja­ma.

PD

Po­seb­nost In­teLED-a je u to­me što šte­di ener­gi­ju za sve in­dus­trij­ske pros­to­re, kom­bi­ni­ra­ju­ći LED ra­s­vje­tu i in­te­li­gent­ne sus­ta­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.