Tr­go­vač­ki sud Fi­na u su­ko­bu zbog Lju­ba­sa

Pok­va­re­na ste­čaj­na me­tla Elek­tro­pro­met iz­bje­gao ste­čaj iako je u blo­ka­di vi­še od 120 da­na

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SU­ZA­NA VAROŠANEC

Slu­čaj Elek­tro­pro­me­ta po­t­vr­đu­je se da ste­čaj­ni auto­ma­ti­zam pa­da u vo­du uz pos­lo­vič­nu spo­rost ad­mi­nis­tra­ci­je

Uu­vo­đe­nju re­da na tr­ži­štu ste­čaj­nim auto­ma­tiz­mom, ala­tom ko­jim je Mi­la­no­vi­će­va Vla­da po­vje­ri­la dr­ža­vi važ­nu ulo­gu tr­žiš­nog re­gu­la­to­ra pod­sje­ti­mo, ka­ko se vi­še ni­kad ne bi po­no­vi­la ne­lik­vid­nost iz­ra­že­na de­se­ci­ma mi­li­jar­di ku­na i ta­ko pa­ra­li­zi­ra­la ve­lik dio gos­po­dar­stva, ipak stva­ri ne idu glat­ko. Po­ka­zu­je se to i na pri­mje­ru za­gre­bač­kog Elek­tro­pro­me­ta, ve­li­kog duž­ni­ka dr­ža­ve s ne­što vi­še od 20 mi­li­ju­na ku­na

po­rez­nih du­go­va, što pre­ma­šu­je ut­vr­đe­ne iz­no­se iz pos­tup­ka pred­ste­čaj­ne na­god­be. No, na­vod­no slu­čaj ove tvrt­ke ni­je je­di­ni, ne­go što­vi­še, pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma Pos­lov­nog dnev­ni­ka, vi­še je pri­mje­ra u prak­si u ko­ji­ma pos­tu­pak pred­ste­čaj­ne na­god­be još ni­je pra­vo­moć­no obus­tav­ljen, iako je od nje­ga Fi­na ‘di­gla ru­ke’ te su čak i Tr­go­vač­ki su­do­vi u svo­jim re­gis­tri­ma pro­ve­li pr­vos­tu­panj­sko rje­še­nje o obus­ta­vi. To je tre­nut­ni sta­tus i Elek­tro­pro­me­ta, ina­če pod kon­tro­lom Mic­ha­ela Lju­ba­sa kao pred­sjed­ni­ka NOa, ali se ste­čaj ove tvrt­ke una­toč kon­ti­nu­ira­noj blo­ka­di, ko­ja pre­ma­šu­je 120 da­na, još ne mo­že otvo­ri­ti iz for­mal­nog raz­lo­ga jer ni­je za­vr­šen pred­ste­čaj.

U kon­kret­nom slu­ča­ju Fi­na je pos­tu­pi­la te­me­ljem no­vog Stečajnog za­ko­na ko­jim je za­du­že­na da pred­la­že su­do­tr­ži­šte vi­ma otva­ra­nje stečajnog pos­tup­ka za sve duž­ni­ke ko­ji ima­ju 120 da­na kon­ti­nu­ira­ne blokade. Sli­je­dom te obve­ze ovih je da­na pod­ni­je­la i pri­jed­log za otva­ra­nje stečajnog pos­tup­ka Elek­tro­pro­me­ta, no stva­ri su se od­mah ‘za­ku­ha­le’. Tr­go­vač­ki sud u Za­gre­bu taj je pri­jed­log od­ba­cio kao ne­do­pu­šten, a pri­tom čak ni­je po­zvao sa­mog duž­ni­ka da se oči­tu­je, od­nos­no ni­je ovaj pos­tu­pak stav­ljen u pre­kid, ne­go je ka­ko to pro­iz­la­zi iz sa­mog obraz­lo­že­nja, sud pre­su­dio u ko­rist ovog duž­ni­ka, a na te­me­lju Za­ko­na o fi­nan­cij­skom pos­lo­va­nju i pred­ste­čaj­noj na­god­bi, kao i jav­nos­ti dos­tup­nih po­da­ta­ka, od­nos­no is­pra­va ko­je se na­la­ze na Fi­ni­nom pred­ste­čaj­nom web pre­gled­ni­ku. Ukrat­ko, spo­čit­nuo je što pos­tu­pak pred­ste­čaj­ne na­god­be, ko­ji je za Elek­tro­pro­met otvo­ren 9. trav­nja 2013. go­di­ne ni­je pra­vo­moć­no za­vr­šen, od­nos­no rje­še­nje Fi­ne o obus­ta­vi pos­tup­ka ni­je pos­ta­lo iz­vr­š­no, pa se za­pra­vo pos­tu­pak sad na­la­zi u žal­be­noj fa­zi pred nad­lež­nim dru­gos­tu­panj­skim ti­je­lom.

Slu­čaj je sto­ga simp­to­ma­ti­čan jer po­ka­zu­je ka­ko stva­ri mo­gu iz­mak­nu­ti na­mje­ra­ma za­ko­no­dav­ca, od­nos­no po­t­vr­đu­je se da ste­čaj­ni auto­ma­ti­zam ‘pa­da u vo­du’ uz pos­lo­vič­nu spo­rost ad­mi­nis­tra­ci­je. Ta­ko­đer je in­di­ka­ti­van za na­do­la­ze­će raz­dob­lje u ko­jem, tvr­de prav­ni­ci, na red za otva­ra­nje ste­ča­ja do­la­ze veliki duž­ni­ci.

20

mi­li­ju­na ku­na iz­no­si po­rez­ni dug

Elek­tro­pro­me­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.