Col­li­ni ‘pre­ko­man­da’ na vru­ći te­ren u Beč

Uni­cre­di­to­ve ro­ša­de Dru­gi, a ne­ki ka­žu i ‘ti­hi pr­vi’ čo­vjek Za­be od­la­zi, u svib­nju sti­že C. Ce­sa­rio

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ro­meu Col­li­ni, za­mje­ni­ku pred­sjed­ni­ka Upra­ve Za­gre­bač­ke ban­ke, ali pre­ma mno­gi­ma glav­nom “vla­da­ru” ban­ke, če­tve­ro­go­diš­nji je man­dat za­po­čeo pri­je go­di­nu da­na, ali iz mi­lan­ske središnjice UniCre­di­ta već je do­bio “pre­ko­man­du” u Beč.

Ime­no­van je za pos­lov­nog di­rek­to­ra za ko­mer­ci­jal­no ban­kar­stvo i ujed­no za­mje­ni­ka iz­vr­š­nog di­rek­to­ra Bank Aus­tri­je, čla­ni­ce gru­pe UniCre­dit pod či­jom su nad­lež­noš­ću (bi­le) nje­zi­ne re­gi­onal­ne ope­ra­ci­je, uklju­ču­ju­ći i Hr­vat­sku. Iz sje­di­šta ta­li­jan­ske gur­pa­ci­je proš­li su tje­dan po­t­vr­di­li tu, ali i niz dru­gih ka­drov­skih rošada po­tak­nu­tih ne­što pri­je naj­av­lje­nim res­truk­tu­ri­ra­njem aus­trij­ske ban­ke, u pr­vom re­du pos­lo­va­nja s gra­đa­ni­ma.

Ta “me­tla” tre­ba­la bi re­zul­ti­ra­ti go­le­mim ušte­da­ma i uklju­ču­je znat­no re­za­nje bro­ja za­pos­le­nih, što su ne­po­pu­lar­ne mi­si­je za lju­de od ve­li­kog po­vje­re­nja. Col­li­na to oči- to jest, a njegov od­la­zak su­ge­ri­ra i da stva­ri u Za­bi, ko­ja je ta­ko­đer proš­la odre­đe­na pres­la­gi­va­nja, fuk­ci­oni­ra­ju do­bro.

Col­li­ni­no će mjes­to u Upra­vi Za­be od svib­nja pre­uze­ti Cla­udio Ce­sa­rio, iz­vr­š­ni di­rek­tor UniCre­dit ban­ke u Sr­bi­ji.

U sklo­pu pla­ni­ra­na pre­us­tro­ja uprav­lja­nje ve­li­kim UniCre­di­to­vim odje­lom za sred­nju i is­toč­nu Eu­ro­pu, ko­ji je iz Be­ča do­sad vo­dio Car­lo Vi­val­di, pre­uzet će mi­lan­ska sre­diš­nji­ca, u ko­ju pre­la­zi i Vi­val­di.

PD

Ro­meo Col­li­na, za­mje­nik pred­sjed­ni­ka Upra­ve Za­be

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.