INA: RAD­NIČ­KA SU PRA­VA ZA­ŠTI­ĆE­NA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Uvo­đe­nje no­vog mo­de­la uprav­lja­nja ma­lo­pro­da­jom pro­ve­de­no je po za­ko­nu i u su­rad­nji s pred­stav­ni­ci­ma rad­ni­ka, ma­lo­pro­da­ja je os­ta­la u Ini­nom vlas­niš­tvu, a rad­nič­ka su pra­va za­šti­će­na. Pri­op­ći­li su to iz Ine re­agi­ra­ju­ći na tvrd­nje sin­di­ka­ta No­va so­li­dar­nost da su rad­ni­ci zas­tra­še­ni zbog ot­ka­za. Svi­ma ko­ji su obav­lja­li pos­lo­ve na ben­zin­skim cr­p­ka­ma po­nu­đen je pre­la­zak na rad u Ina Ma­lo­pro­daj­ne ser­vi­se, ka­žu. Rad­ni­ci ko­ji ni­su že­lje­li pri­je­ći u no­vu tvrt­ku bit će zbri­nu­ti po ko­lek­tiv­nom, uz ot­prem­ni­nu znat­no vi­šu od hr­vat­skog pro­sje­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.